La quantitat afecta a 12 expedients de relacions de factures en les que la Intervenció municipal ha detectat irregularitats per haver-se obviat totalment el procediment de contractació.

Pau Alabajos: “Des de Compromís reprovem aquesta manera d’assignar els recursos públics, manifestament fora de la legalitat, sense transparència i vulnerant la igualtat de condicions entre les empreses, els professionals, i els autònoms”.

Al Ple Ordinari de Torrent, corresponent al mes de març, ha arribat una notificació per part de la intervenció municipal en la que s’informa de totes aquelles despeses, per serveis i subministraments del quart trimestre de 2020, en les que “se ha obviado totalmente el procedimiento de contratación”, tal i com explica literalment l’alta funcionaria habilitada per l’ajuntament en temes de fiscalització comptable.

L’import total trimestral que incompleix la Llei de Contractes del Sector Públic s’eleva a 882.205’18€, corresponent a 12 relacions de factures, on per a cadascuna d’elles la intervenció municipal ha elaborat un informe per separat.

Addicionalment, la intervenció municipal alerta que en totes les relacions de factures: “Se ha producido la omisión de la función interventora”, el que equival a dir que aquestes factures s’han tramés sense el control i el vist i plau del principal òrgan encarregat de la fiscalització econòmica de l’Ajuntament de Torrent.

Per al portaveu de Compromís, Pau Alabajos, “està acreditat per la intervenció municipal que aquestos serveis i subministraments s’han prestat, i per tant aquestos proveïdors han de poder cobrar les factures emeses a l’efecte, però tot açò no lleva que l’actual govern haja vulnerat els principis de llibertat d’accés a les licitacions públiques de Torrent, a la publicitat i transparència dels seus procediments, i a la no discriminació i igualtat de tracte en la lliure competència empresarial de les contractacions municipals”.

 

NOTA DE PRENSA – CASTELLANO

LA INTERVENCIÓN DE TORRENT ALERTA DE 882.205’18€ EN FACTURAS SIN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

La cantidad afecta a 12 expedientes de relaciones de facturas en las que la Intervención municipal ha detectado irregularidades por haberse obviado totalmente el procedimiento de contratación.

Pau Alabajos: “Desde Compromís reprobamos esta manera de asignar los recursos públicos, manifiestamente fuera de la legalidad, sin transparencia y vulnerando la igualdad de condiciones entre las empresas, los profesionales, y los autónomos”.

Al Pleno Ordinario de Torrent, correspondiente al mes de marzo, ha llegado una notificación por parte de la intervención municipal en la que se informa de todos aquellos gastos, por servicios y suministros del cuarto trimestre de 2020, en las que “se ha obviado totalmente lo procedimiento de contratación”, tal y como explica literalmente la alta funcionaría habilitada por el ayuntamiento en temas de fiscalización contable.

El importe total trimestral que incumple la Ley de Contratos del Sector Público se eleva a 882.205’18€, correspondiendo a 12 relaciones de facturas, donde para cada una de ellas la intervención municipal ha elaborado un informe por separado.

Adicionalmente, la intervención municipal alerta de que en todas las relaciones de facturas: “Se ha producido la omisión de la función interventora”, lo que equivale a decir que estas facturas se han tramitado sin el control y el visto bueno del principal órgano encargado de la fiscalización económica del Ayuntamiento de Torrent.

Para el portavoz de Compromís, Pau Alabajos, “está acreditado por la intervención municipal que estos servicios y suministros se han prestado, y por tanto estos proveedores tienen que poder cobrar las facturas emitidas al efecto, pero todo esto no quita que el actual gobierno haya vulnerado los principios de libertad de acceso a las licitaciones públicas de Torrent, a la publicidad y transparencia de sus procedimientos, y a la no discriminación e igualdad de trato en la libre competencia empresarial de las contrataciones municipales”.