Pau Alabajos: “Es tracta d’un contracte que pot perllongar-se fins els 5 anys, quan la vida de l’actual Aigües de l’Horta estatutàriament acabarà en 2023”.

El Consell d’Administració d’Aigües de l’Horta va aprovar, el passat divendres 12 de març, cedir la contractació de la totalitat del subministrament elèctric d’Aigües de l’Horta a la central de compres del grup Suez, que controla el 49% de les accions de la pròpia empresa mixta de Torrent.

A la documentació enviada als membres del Consell d’Administració hi figura un informe emés per la pròpia multinacional on proposa que Aigües de l’Horta li cedisca el procés de contractació del subministrament elèctric per un valor 2.560.000€, el qual es gestionaria des de Barcelona mitjançant un contracte de 3 anys més dos possibles pròrrogues d’un any addicionals.

La proposta literal que aprovà el Consell d’Administració suposa “acordar la adhesión de la Sociedad (Aigües de l’Horta) a esta licitación a través de la central de compres del grupo (multinacional Suez a Barcelona)”, i fou votada a favor per tots el grups municipals amb representació excepte Compromís que votà en contra.

Per al portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, cedir el procés de licitació, “sense cap tipus de control municipal, a una contractació que es farà des de Barcelona i per un import tan important és tota una declaració d’intencions per part de l’alcalde Ros, que públicament ha expressat en repetides ocasions el seu amor per la multinacional francesa que explota el servei d’aigua potable de Torrent des del 1996, any en que també era alcalde”.

Finalment des de Compromís s’ha alertat que el govern municipal, encapçalat per Ros, ha entrat en una espiral molt perillosa per als interessos de Torrent, on la cessió d’un procediment de contractació sense cap tipus de control públic, i per un període i quantia tan important, suposa eludir l’àmbit de la pròpia Intervenció Local com a màxim òrgan de fiscalització econòmic de l’activitat de l’Ajuntament.

 

NOTA DE PRENSA

El Ayuntamiento de Torrent entrega la contratación de la energía de Aigües de l’Horta a la filial catalana de Suez Environment

Pau Alabajos: Se trata de un contrato que puede alargarse hasta los 5 años, cuando la vida de la actual Aigües de l’Horta estatutariamente acabará en 2023”.

 

El Consejo de Administración de Aigües de l’Horta aprobó, el pasado viernes 12 de marzo, ceder la contratación de la totalidad del suministro eléctrico de Aigües de l’Horta a la central de compras del grupo Suez, que controla el 49% de las acciones de la propia empresa mixta de Torrent.

En la documentación enviada a los miembros del Consejo de Administración figura un informe emitido por la propia multinacional donde se propone que Aigües de l’Horta le ceda el proceso de contratación del suministro eléctrico por un valor 2.560.000€, el cual se gestionaría desde Barcelona mediante un contrato de 3 años más dos posibles prórrogas de un año adicionales.

La propuesta literal que aprobó el Consejo de Administración supone “acordar la adhesión de la Sociedad (Aigües de l’Horta) a esta licitación a través de la central de compras del grupo (multinacional Suez en Barcelona)”, y fue votada a favor por todos los grupos municipales con representación excepto Compromís que votó en contra.

Para el portavoz de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, ceder el proceso de licitación, “sin ningún tipo de control municipal, a una contratación que se hará desde Barcelona y por un importe tan importante es toda una declaración de intenciones por parte del alcalde Ros, que públicamente ha expresado en repetidas ocasiones su amor por la multinacional francesa que explota el servicio de agua potable de Torrent desde el 1996, año en que también era alcalde”.

Finalmente desde Compromís se ha alertado que el gobierno municipal, encabezado por Ros, ha entrado en una espiral muy peligrosa para los intereses de Torrent, donde la cesión de un procedimiento de contratación sin ningún tipo de control público, y por un periodo y cuantía tan importante, supone eludir el ámbito de la propia Intervención Local como máximo órgano de fiscalización económico de la actividad del Ayuntamiento.