Pau Alabajos: “Ros ha tardat 5 anys en licitar les obres aprovades per unanimitat al Ple”.

Arran la trista incorporació del Palau Giner-Cortina dins la llista roja de patrimoni amenaçat de desaparició per la prestigiosa associació Hispania Nostra, des de Compromís per Torrent s’ha exigit a l’alcalde Ros que acomplisca amb la màxima celeritat amb les mesures acordades al Ple Ordinari celebrat el 2 de juny de 2016, on a proposta de Compromís la totalitat de membres de la Corporació Municipal aprovaren “Aturar el perill de col·lapse i les incursions irregulars de persones en el monument, a la fi d’evitar la desaparició del monument modernista”.

Aquestes actuacions s’aprovaren amb caràcter d’urgència, i el govern de Ros ha tardat 5 anys en redactar el projecte d’apuntalament, ha explicat el portaveu de Compromís, Pau Alabajos.

Alabajos ha recordat que des dels diferents governs municipals que han passat per aquest ajuntament, en referència al PP i al PSOE, mai es va obligar a l’anterior propietari a complir amb el seu deure de conservació de l’edifici, fet que va provocar el deteriorament accelerat del monument, que a l’any 1995 es trobava gairebé intacte, i després de 30 anys d’abandonament amenaça amb perill imminent d’ensorrament.

A més a més, des de Compromís s’ha explicat que el projecte de restauració presentat pel govern municipal ha tardat un any en redactar-se des que l’Ajuntament de Torrent va formalitzar el passat febrer de 2020 la seua compra. No obstant això l’immoble ja estava catalogat com a Bé de Rellevància Local des de l’any 2009.

Una vegada apuntalat i vigilat l’edifici perimetralment per a evitar més deteriorament; respecte dels aspectes tècnics i formals de la restauració, en opinió d’experts en conservació patrimonialista consultats per Compromís, no són adequats perquè en lloc de tractar de mantindre i consolidar aquelles parts deteriorades amb valor arquitectònic i artístic, com són les parts de la cúpula inestables, s’opta pel seu enderrocament, semblant-se més aquesta intervenció a un projecte d’obra nova que a una restauració patrimonialista que conserve els valors originals del monument modernista, tal i com propugnen els criteris actuals de restauració.

Tampoc no és adequada la realització d’un cèrcol perimetral de formigó armat que pretén unir el cap de les bigues de la nova coberta, ja que aquest element pot estar sotmès a tensions perjudicials a l’obra de fàbrica històrica del monument en un punt elevat. Aquesta manera de restaurar recorda a l’emprada fa 40 anys en diferents rehabilitacions escomeses al País Valencià on alguns constructors no aplicaven les tècniques tradicionals de restauració sinó solucions pròpies de la construcció d’edificis de nova planta.

No obstant des de Compromís s’insta al govern municipal de PSOE-Cs a no deixar passar més temps i intervindre de manera immediata sinó volem que un altre monument històric s’esborre de la memòria col·lectiva de Torrent, en referència a un altre edifici modernista desaparegut al 2014 com fou el Xalet del Francés ubicat a la partida de l’Alter.

Finalment Alabajos ha recordat que amb motiu del 750 aniversari de la Carta de població de Torrent es va publicar el llibre Torrent imatge gràfica. La gent i la ciutat (1860-1960), on es recollia la importància el Xalet del Francés i del Palau Giner-Cortina com a part integrant de la cultura del municipi. No obstant això, “La desmemòria dels diferents governs de Torrent, ha anat esborrant i oblidant la gran importància de la nostra població, com l’important nucli de segona residència que va ser, per això la protecció, conservació i posada en valor d’aquesta mena d’edificacions són les que garantiran la pervivència d’aquest record i destacaran la importància del nostre patrimoni”, ha conclòs.

 

Nota de prensa

Compromís per Torrent exige a Ros las actuaciones urgentes sobre el Palau Giner-Cortina aprobadas en el Pleno de junio de 2016.

Pau Alabajos: Ros ha tardado 5 años en licitar las obras aprobadas por unanimidad en el Pleno”.

A raiz de la triste incorporación del Palau Giner-Cortina dentro de la lista roja de patrimonio amenazado de desaparición por la prestigiosa asociación Hispania Nostra, desde Compromís por Torrent se ha exigido al alcalde Ros que cumpla con la máxima celeridad con las medidas acordadas en el Pleno Ordinario celebrado el 2 de junio de 2016, donde a propuesta de Compromís la totalidad de miembros de la Corporación Municipal aprobaron “Detener el peligro de colapso y las incursiones irregulares de personas en el monumento, al fin de evitar la desaparición del monumento modernista”.

Estas actuaciones se aprobaron con carácter de urgencia, y el gobierno de Ros ha tardado 5 años en redactar el proyecto de apuntalamiento, ha explicado el portavoz de Compromís, Pau Alabajos.

Alabajos ha recordado que desde los diferentes gobiernos municipales que han pasado por este ayuntamiento, en referencia al PP y al PSOE, nunca se obligó al anterior propietario a cumplir con su deber de conservación del edificio, hecho que provocó el deterioro acelerado del monumento, que en 1995 se encontraba casi intacto, y después de 30 años de abandono amenaza con peligro inminente de derrumbe.

Además, desde Compromís se ha explicado que el proyecto de restauración presentado por el gobierno municipal ha tardado un año al redactarse desde que el Ayuntamiento de Torrent formalizó el pasado febrero de 2020 su compra. Sin embargo el inmueble ya estaba catalogado como Bien de Relevancia Local desde el año 2009.

Una vez apuntalado y vigilado el edificio perimetralmente para evitar más deterioro; respecto de los aspectos técnicos y formales de la restauración, en opinión de expertos en conservación patrimonialista consultados por Compromís, no son adecuados porque en lugar de tratar de mantener y consolidar aquellas partes deterioradas con valor arquitectónico y artístico, como son las partes de la cúpula inestables, se opta por su derribo, pareciéndose más esta intervención a un proyecto de obra nueva que a una restauración patrimonialista que conserve los valores originales del monumento modernista, tal y como propugnan los criterios actuales de restauración.

Tampoco es adecuada la realización de un zuncho perimetral de hormigón armado que pretende unir la cabeza de las vigas de la nueva cubierta, puesto que este elemento puede estar sometido a tensiones perjudiciales a la obra de fábrica histórica del monumento en un punto elevado. Esta manera de restaurar recuerda a la empleada hace 40 años en diferentes rehabilitaciones acometidas en el País Valenciano donde algunos constructores no aplicaban las técnicas tradicionales de restauración sino soluciones propias de la construcción de edificios de nueva planta.

No obstante desde Compromís se insta al gobierno municipal de PSOE-Cs a no dejar pasar más tiempo e intervenir de manera inmediata sino queremos que otro monumento histórico se borre de la memoria colectiva de Torrent, en referencia en otro edificio modernista desaparecido al 2014 como fue el Xalet del Francés ubicado en la partida del Alter.

Finalmente Alabajos ha recordado que con motivo del 750 aniversario de la Carta de Població de Torrent se publicó el libro Torrent image gràfica. La gent i la ciutat (1860-1960), donde se recogía la importancia el Xalet del Francés y del Palau Giner-Cortina como parte integrante de la cultura del municipio. Sin embargo, “La desmemoria de los diferentes gobiernos de Torrent, ha ido borrando y olvidando la gran importancia de nuestra población, como el importante núcleo de segunda residencia que fue, por eso la protección, conservación y puesta en valor de este tipo de edificaciones son las que garantizarán la pervivencia de este recuerdo y destacarán la importancia de nuestro patrimonio”, ha concluido.