Pau Alabajos: “L’ajuntament de Torrent acumula cinc expedients sancionadors en matèria de personal als darrers tres anys”.

La Inspecció de Treball dependent de la Seguretat Social ha sancionat novament a l’Ajuntament de Torrent per pràctiques il·legals en matèria de personal. En aquest cas es tracta de la situació laboral de 2 psicòlogues, 1 treballadora social y 1 educador social pertanyents a la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.

Les irregularitats varen ser detectades el 14 d’octubre de 2020, quan la inspecció de treball visità les dependències de Benestar Social i Polítiques de Solidaritat de l’Ajuntament de Torrent per a controlar les seues condicions laborals.

La Inspecció relata al seu informe que aquestes irregularitats es vénen produint “almenys des de l’any 2005”, afectant per tant 3 legislatures de govern del PSOE i 2 del PP, on s’ha obligat aquestes 4 treballadores a exercir les seues funcions com a personal tècnic municipal, però percebent uns salaris manifestament inferiors als de la resta de treballadors de l’Ajuntament.

La Inspecció ha qualificat aquesta situació com a “una cessió il·legal de treballadors, una relació laboral prohibida per l’article 43 de l’Estatut dels Treballadors”, situació que era coneguda tant pels diferents responsables municipals de l’àrea de personal com pels propis Alcaldes i Alcaldesses de Torrent a llarg dels darrers 16 anys.

No és la primera vegada que succeeixen aquestos fets, recentment l’Ajuntament de Torrent fou també inspeccionat en el cas de les 3 becàries que portaven exercint tasques al gabinet de premsa durant 6 anys consecutius, una situació que també fou tipificada com a il·legal per l’autoritat en matèria laboral, a més d’impedir que altres joves de Torrent pogueren accedir a aquest tipus de pràctiques laborals. Després d’aquesta inspecció una de les becàries abandonà l’Ajuntament de Torrent i es traslladà a Benetússer per a treballar en qualitat de personal de confiança per a l’Alcaldia, també presidida pel PSOE.

Des de Compromís per Torrent, el seu portaveu Pau Alabajos ha anunciat que presentaran en breu la creació d’una nova comissió d’investigació; “l’anterior fou travestida pel govern municipal de Ros, que va canviar la nostra proposta de què la presidira el grup demandant, i aplicant la seua majoria absoluta amb Cs aconseguí que el president fora el propi regidor de personal que havia de ser investigat; una comissió que segons Ros duraria només un mes i de la qual no tenim cap notícia sobre que s’haja emés cap dictamen, resolució o conclusió alguna”, ha conclòs Alabajos.

NOTA DE PRENSA

Compromís per Torrent solicitará la creación de una nueva comisión de investigación por la cesión ilegal de trabajadoras en la delegación de Bienestar Social.

Pau Alabajos: “El Ayuntamiento de Torrent acumula cinco expedientes sancionadores en materia de personal en los últimos tres años”.

La Inspección de Trabajo dependiente de la Seguridad Social ha sancionado nuevamente al Ayuntamiento de Torrent por prácticas ilegales en materia de personal. En este caso se trata de la situación laboral de 2 psicólogas, 1 trabajadora social y 1 educador social pertenecientes a la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.

Las irregularidades fueron detectadas el 14 de octubre de 2020, cuando la inspección de trabajo visitó las dependencias de Bienestar Social y Políticas de Solidaridad del Ayuntamiento de Torrent para controlar sus condiciones laborales.

La Inspección relata en su informe que estas irregularidades se vienen produciendo “al menos desde el año 2005”, afectando por lo tanto 3 legislaturas de gobierno del PSOE y 2 del PP, donde se ha obligado estas 4 trabajadoras a ejercer sus funciones como personal técnico municipal, pero percibiendo unos salarios manifiestamente inferiores a los del resto de trabajadores del Ayuntamiento.

La Inspección ha calificado esta situación como “una cesión ilegal de trabajadores, una relación laboral prohibida por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores”, situación que era conocida tanto por los diferentes responsables municipales del área de personal como por los propios Alcaldes y Alcaldesas de Torrent a largo de los últimos 16 años.

No es la primera vez que suceden estos hechos, recientemente el Ayuntamiento de Torrent fue también inspeccionado en el caso de las 3 becarias que llevaban ejerciendo tareas en el gabinete de prensa durante 6 años consecutivos, una situación que también fue tipificada como ilegal por la autoridad en materia laboral, además de impedir que otros jóvenes de Torrent pudieran acceder a este tipo de prácticas laborales. Después de esta inspección una de las becarias abandonó el Ayuntamiento de Torrent y se trasladó a Benetússer para trabajar en calidad de personal de confianza para la Alcaldía, también presidida por el PSOE.

Desde Compromís per Torrent, su portavoz Pau Alabajos ha anunciado que presentarán en breve la creación de una nueva comisión de investigación; “la anterior fue travestida por el gobierno de Ros, que cambió nuestra propuesta de que la presidiera el grupo demandante, y aplicando su mayoría absoluta con Cs consiguió que el presidente fuera el propio regidor de personal que tenía que ser investigado; una comisión que según Ros duraría solo un mes y de la cual no tenemos ninguna noticia sobre que se haya emitido ningún dictamen, resolución o conclusión alguna”, ha concluido Alabajos.