Pau Alabajos: “Els actuals mètodes de fumigació emparats pel govern municipal perjudiquen l’agricultura ecològica i comprometen el seu futur”.

 

El grup municipal de Compromís per Torrent ha detectat l’ús de pesticides potencialment perillosos al voltant d’explotacions agràries de caràcter ecològic.

Es tracta del Glifosat, un químic autoritzat pel govern municipal per al seu ús massiu en voreres de camps i camins, sense distingir si aquestos limiten amb conreus ecològics, qüestió que pot afectar molt negativament els llauradors que viuen de la producció ecològicament sostenible.

L’ús d’aquest pesticida ha estat detectat per Compromís al Camí de la Pedrera, ubicat a Torrent i que el connecta amb el terme municipal de Picassent, passant molt a prop del terme d’Alcàsser.

El portaveu de Compromís Pau Alabajos es va posar en contacte amb els llauradors de la zona, alguns dels quals constataren la seua preocupació pel futur de les collites, tenint en compte que el seu mercat és l’ecològic, on la qualitat de la fruita és fonamental, i per tant els controls dels organismes que la certifiquen és màxima. “Amb el tractament que han fet, la nostra preocupació és que puguen aparèixer restes de pesticides en les collites”, va comentar un dels productors afectats.

En 2015, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va classificar el glifosat com “probablement cancerigen per als éssers humans”, basant-se en que és cancerigen per als animals. També se sospita que actua com un disruptor endocrí i que és tòxic per a la reproducció. Entre els principals grups més vulnerables es troben les persones que es dediquen a l’agricultura, així com les seues famílies, fetus, bebés i la infància, sent l’alimentació la principal via d’exposició i entrada dels plaguicides.

Alabajos s’ha mostrat molt preocupat per l’ús municipal del glifosat per part del govern de Ros, “perquè, a més de l’impacte negatiu que genera sobre l’agricultura ecològica torrentina, aquest químic afecta greument el medi natural, ja que contamina els sòls i l’aigua i redueix la diversitat i la quantitat d’espècies vegetals, afectant en conseqüència insectes vitals per a l’agricultura, com són els cucs i els pol·linitzadors”.

 

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT DETECTA EL USO MASIVO DE PESTICIDAS MUNICIPALES ALREDEDOR DE CULTIVOS ECOLÓGICOS.

Pau Alabajos: “Los actuales métodos de fumigación amparados por el gobierno municipal perjudican a la agricultura ecológica y comprometen su futuro”.

 

El grupo municipal de Compromís per Torrent ha detectado el uso de pesticidas potencialmente peligrosos alrededor de explotaciones agrarias de carácter ecológico.

Se trata del Glifosato, un químico autorizado por el gobierno municipal para su uso masivo en lindes de campos y caminos, sin distinguir si estos limitan con cultivos ecológicos, cuestión que puede afectar muy negativamente a los agricultores que viven de la producción ecológicamente sostenible.

El uso de este pesticida ha sido detectado por Compromís en el Camino de la Pedrera, ubicado en Torrent y que lo conecta con el término municipal de Picassent, pasando muy cerca del término de Alcàsser.

El portavoz de Compromís Pau Alabajos se puso en contacto con los agricultores de la zona, algunos de los cuales constataron su preocupación por el futuro de las cosechas, teniendo en cuenta que su mercado es el ecológico, donde la calidad de la fruta es fundamental y por tanto los controles de los organismos que la certifican es máxima. “Con el tratamiento que han hecho, nuestra preocupación es que puedan aparecer restos de pesticidas en las cosechas”, comentó uno de los productores afectados.

En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, basándose en que es cancerígeno para los animales. También se sospecha que actúa como un disruptor endocrino y que es tóxico para la reproducción. Entre los principales grupos más vulnerables se encuentran las personas que se dedican a la agricultura, así como sus familias, fetos, bebés y la infancia, siendo la alimentación la principal vía de exposición y entrada de los plaguicidas.

Alabajos se ha mostrado muy preocupado por el uso municipal del glifosato por parte del gobierno de Ros, “porque, además del impacto negativo que genera sobre la agricultura ecológica torrentina, este químico afecta gravemente al medio natural, puesto que contamina los suelos y el agua y reduce la diversidad y la cantidad de especies vegetales, afectando en consecuencia insectos vitales para la agricultura, como son los gusanos y los polinizadores”.