Carme Silla: “La Llei de Coordinació de Policies Locals està per a acomplir-se, i per tant exigim al govern de Torrent que aposte per la defensa de la paritat recollida al seu articulat”.

 

Arran de la recent sentència del Jutjat del Contenciós nº 7 de València, per la qual s’exclou de les bases de procés de selecció de la Policia Local de Torrent la reserva de tres places per a dones, des de Compromís per Torrent, mitjançant la seua regidora Carme Silla, s’exigeix a l’Alcalde Ros, i especialment a la regidora de l’Àrea d’Igualtat, la socialista Marina Olivares, que exerciten el dret al recurs corresponent, tal i com s’arreplega en la sentència al·ludida.

Carme Silla ha argumentat que la Llei de Coordinació de les Policies Locals està per a acomplir-se en la seua totalitat, però que quan s’arriba a la part dispositiva en què es parla d’igualtat de gènere i de paritat en l’accés a la funció pública per part d’homes i dones, sembla que a alguns actors de l’antifeminisme més caspós “els provoque borradura”.

La sentència, no obstant, deixa la porta oberta a un recurs davant la instància judicial superior, però el govern municipal de Torrent ja ha anunciat que no recorrerà aquesta resolució, el que suposa segons Silla “una renúncia explicita de l’actual govern de PSOE-Cs a la lluita pels drets de la igualtat entre homes i dones”, explicant que “de res serveix canviar les lleis per a fer-les més justes i igualitàries si després al primer revés judicial els organismes públics, en referència a l’Ajuntament de Torrent, s’esborren de la partida”.

Silla ha conclòs remarcant que és fonamental presentar el recurs, “atés que assumir la sentència en aquestes condicions pot suposar que en un futur s’acaben tombant totes les convocatòries de les diferents policies locals que incloguen dins de les seues bases reserves de places per a garantir la paritat entre homes i dones”.

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT EXIGE AL GOBIERNO DE ROS QUE RECURRA LA SENTENCIA QUE ANULA LA RESERVA DE TRES PLAZAS DE POLICIA LOCAL PARA MUJERES

Carme Silla: “La Ley de Coordinación de Policías Locales está para cumplirse, y por tanto exigimos al gobierno de Torrent que apueste por la defensa de la paridad recogida en su articulado”.

A raiz de la reciente sentencia del Juzgado del Contencioso n.º 7 de València, por la cual se excluye, de las bases de proceso de selección de la Policía Local de Torrent la reserva de tres plazas para mujeres, desde Compromís por Torrent, mediante su regidora Carme Silla, se exige al Alcalde Ros, y especialmente a la regidora del área de Igualdad, la socialista Marina Olivares, que ejerciten el derecho al recurso correspondiente, tal y como se recoge en la sentencia aludida.

Carme Silla ha argumentado que la Ley de Coordinación de las Policías Locales está para cumplirse en su totalidad, pero que cuando se llega a la parte dispositiva en que se habla de igualdad de género y de paridad en el acceso a la función pública por parte de hombres y mujeres, parece que a algunos actores del antifeminismo más casposo “les provoque sarpullido”.

La sentencia, no obstante, deja la puerta abierta a un recurso ante la instancia judicial superior, pero el gobierno municipal de Torrent ya ha anunciado que no recurrirá esta resolución, lo que supone según Silla “una renuncia explicita del actual gobierno de PSOE-Cs en la lucha por los derechos de la igualdad entre hombres y mujeres”, explicando que “de nada sirve cambiar las leyes para hacerlas más justas e igualitarias si después al primer revés judicial los organismos públicos, en referencia en el Ayuntamiento de Torrent, se borran de la partida”.

Silla ha concluido remarcando que es fundamental presentar el recurso, “dado que asumir la sentencia en estas condiciones puede suponer que en un futuro se acaban tumbando todas las convocatorias de las diferentes policías locales que incluyan dentro de sus bases reservas de plazas para garantizar la paridad entre hombres y mujeres”.