L’estat d’abandonament del barri es pogué constatar després d’una inspecció guiada de la mà del president de l’Associació de Veïns.

 

Pau Alabajos: “El govern local disposa de més de 15 milions d’euros per a realitzar obres però al seu pressupost no contempla cap partida per a aquest barri”.

 

Compromís, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, demanarà al proper Ple de juny un Pla d’actuacions per al barri de Monte-Hermoso, ubicat a la partida del Realó de Torrent. La reclamació es fonamentarà en què el govern municipal presente davant el Ple una modificació pressupostària que incloga inversions urgents en aquest nucli poblacional, ubicat fora del casc urbà.

Monte-Hermoso es troba en la carretera local que uneix Torrent amb Picassent i, a més a més, absorbeix una part important del trànsit d’El Vedat, el que suposa un pas constant de vehicles, ciclistes i vianants que el travessen diàriament.

La carretera, que dins del barri es converteix en carrer, “no té voreres”, manifesta el President de l’Associació de Veïns, Alberto Medina, qui també demana una solució d’accessos per a tota l’àrea que envolta el camp de futbol i que inclou un parc infantil municipal, on s’observen un conjunt de bancs de fusta en un estat avançat de deteriorament i unes casetes prefabricades abandonades en un estat pèssim de conservació.

Sobre les casetes abandonades, Alberto Medina, explicà que eren els antics vestidors del camp de futbol, però porten anys sense manteniment ni neteja, plens de deixalles al seu interior com matalassos i altres estris usats pels sense sostre. Una d’aquestes casetes conté l’equip elèctric d’on ixen els cables d’il·luminació del camp de futbol i també es troba “en un estat deplorable, amb el perill que això suposa”.

Medina també explicà que “els accessos al parc infantil no es troben fets i per a accedir-hi s’ha d’apujar per dues rampes plenes de brossa i clots. En època de pluges la terra de les rampes s’escorre cap a la carretera, el que provoca una capa de fang perillosa per al trànsit de vehicles”. A més a més, ha aportat fotografies on s’observa que el servei de jardineria, gestionat per l’empresa municipal Nous Espais, tracta les àrees comuns amb Glifosat, un producte fitosanitari perillós per a la salut humana, especialment les dones embarassades i els xiquets i xiquetes, i que es troba prohibit a tota Àustria i en importants ciutats dels Estats Units, Canadà, Escòcia, Nova Zelanda, Argentina i algunes de l’Estat Espanyol.

Una altra qüestió que preocupa el veïnat és la inseguretat; al llarg de l’any s’han denunciat 6 robatoris. El President de l’Associació es va comunicar amb l’Ajuntament, el qual li va confirmar que només hi existeix un cotxe patrulla nocturn per a tot el terme municipal de Torrent, d’uns 70 km quadrats.

Els veïns i veïnes també han reclamat en diferents ocasions que l’Ajuntament de Torrent inspeccione les diferents parcel·les abandonades del nucli poblacional, atés que es troben sense tancar, i moltes d’elles serveixen d’abocadors de runes d’obra i diferents deixalles. “És responsabilitat dels serveis municipals obligar els diferents propietaris a mantindre les parcel·les en les condicions sanitàries i de neteja adequades, tal i com s’observa en la normativa urbanística”, ha remarcat Medina.

 

Finalment Alabajos també ha pogut constatar que no s’ha iniciat cap obra referida a donar compliment a l’ordre d’execució del Tribunal Superior de Justícia de València per la qual s’obliga l’Ajuntament de Torrent a fer arribar l’aigua potable a Monte-Hermoso; una resolució judicial pendent d’executar des de l’any 2005 i que “els diferents governs municipals del PP i del PSOE han incomplert”, ha conclòs el portaveu de Compromís.

 

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT DEMANDA ACTUACIONES URGENTES EN EL BARRIO DE MONTE-HERMOSO

El estado de abandono del barrio se pudo constatar después de una inspección guiada de la mano del presidente de la Asociación de Vecinos.

Pau Alabajos: “El gobierno local dispone de más de 15 millones de euros para realizar obras pero en su presupuesto no contempla ninguna partida para este barrio”.

 

Compromís, mediante su portavoz Pau Alabajos, demandará en el próximo Pleno de junio un Plan de actuaciones para el barrio de Monte-Hermoso, ubicado en la partida del Realó de Torrent. La reclamación se fundamentará en que el gobierno municipal presente ante el Pleno una modificación presupuestaria que incluya inversiones urgentes en este núcleo poblacional, ubicado fuera del casco urbano.

Monte-Hermoso se encuentra en la carretera local que une Torrent con Picassent y, además, absorbe una parte importante del tráfico de El Vedat, lo que supone un paso constante de vehículos, ciclistas y peatones que lo atraviesan diariamente.

La carretera, que dentro del barrio se convierte en calle, “no tiene aceras”, manifiesta el Presidente de la Asociación de Vecinos, Alberto Medina, quien también pide una solución de accesos para toda el área que rodea el campo de fútbol y que incluye un parque infantil municipal, donde se observan un conjunto de bancos de madera en estado avanzado de deterioro y unas casetas prefabricadas abandonadas con un estado pésimo de conservación.

Sobre las casetas abandonadas, Alberto Medina, explicó que eran los antiguos vestuarios del campo de fútbol, pero llevan años sin mantenimiento ni limpieza, plenos de desechos en su interior como colchones y otros enseres usados por los sin techo. Una de estas casetas contiene el equipo eléctrico de donde salen los cables de iluminación del campo de fútbol y también se encuentra “en un estado deplorable, con el peligro que ello supone”.

Medina también explicó que: “los accesos al parque infantil no se encuentran hechos y para acceder al mismo se tiene que subir por dos rampas llenas de broza y hoyos. En época de lluvias la tierra de las rampas se escurre hacia la carretera, lo que provoca una capa de barro peligrosa para el tráfico de vehículos”. Además, ha aportado fotografías donde se observa que el servicio de jardinería, gestionado por la empresa municipal Nous Espais, trata las áreas comunes con Glifosato, un producto fitosanitario peligroso para la salud humana, especialmente en mujeres embarazadas, niños y niñas, y que se encuentra prohibido en toda Austria y también en importantes ciudades de los Estados Unidos, Canada, Escocia, Nueva Zelanda, Argentina y algunas del Estado Español.

Otra cuestión que preocupa al vecindario es la inseguridad; a lo largo del año se han denunciado 6 robos. El Presidente de la Asociación se comunicó con el Ayuntamiento, el cual le confirmó que solo existe un coche patrulla nocturno para todo el término municipal de Torrent, de unos 70 km cuadrados.

Los vecinos y vecinas también han reclamado en diferentes ocasiones que el Ayuntamiento de Torrent inspeccione las diferentes parcelas abandonadas del núcleo poblacional, dado que se encuentran sin cerrar y muchas de ellas sirven de vertederos de escombros de obra y diferentes desechos. “Es responsabilidad de los servicios municipales obligar los diferentes propietarios a mantener las parcelas en las condiciones sanitarias y de limpieza adecuadas, tal y como se observa en la normativa urbanística”, ha remarcado Medina.

 

Finalmente Alabajos también ha podido constatar que no se ha iniciado ninguna obra referida a dar cumplimiento a la orden de ejecución del Tribunal Superior de Justicia de València por la cual se obliga al Ayuntamiento de Torrent a hacer llegar el agua potable a Monte-Hermoso; una resolución judicial pendiente de ejecutar desde el año 2005 y que “los diferentes gobiernos municipales del PP y del PSOE han incumplido”, ha concluido el portavoz de Compromís.