Carme Silla: “L’objectiu d’aquesta proposta és assolir un programa estable de caràcter formatiu, orientat a joves estudiants majors d’edat que puguen obtindre experiència professional”.

 

El grup municipal de Compromís per Torrent ha proposat al govern municipal la creació d’un programa de beques remunerades que impulse la consolidació de programes formatius al llarg dels successius exercicis pressupostaris.

Aquest programa estaria finançat pel pressupost consolidat de l’Ajuntament de Torrent. D’aprovar-se aquesta proposta, suposaria que també podrien habilitar-se places formatives per als seus organismes autònoms i les empreses municipals.

Per a la regidora de Compromís, Carme Silla, “cal establir l’àmbit d’aplicació i actuació d’aquest programa formatiu mitjançant unes bases regulatòries, les quals només poden ser presentades pel govern municipal en aplicació de la normativa vigent en matèria d’entitats locals”.

Silla ha explicat que el programa de beques hauria de contemplar un ampli ventall de possibilitats formatives i, per tant, lligar-lo a les diferents àrees de gestió municipal, amb l’objectiu que puguen participar-hi estudiants majors d’edat, independentment del grau d’estudis reglats que cursen.

Finalment, des de Compromís entenen que aquesta proposta és perfectament assumible per a les arques locals i només depén de la voluntat política de  l’actual govern municipal.

 

 

NOTA DE PRENSA

Compromís propone la creación de un programa formativo con becas remuneradas para estudiantes.

26

Carme Silla: “El objetivo de esta propuesta es lograr un programa estable de carácter formativo, orientado a jóvenes estudiantes mayores de edad que puedan obtener experiencia profesional”.

 

El grupo municipal de Compromís per Torrent ha propuesto al gobierno municipal la creación de un programa de becas remuneradas que impulse la consolidación de programas formativos a lo largo de los sucesivos ejercicios presupuestarios.

Este programa estaría financiado por el presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Torrent. De aprobarse esta propuesta, supondría que también podrían habilitarse plazas formativas para sus organismos autónomos y las empresas municipales.

Para la regidora de Compromís, Carme Silla, “hay que establecer el ámbito de aplicación y actuación de este programa formativo mediante unas bases regulatorias, las cuales solo pueden ser presentadas por el gobierno municipal en aplicación de la normativa vigente en materia de entidades locales”.

Silla ha explicado que el programa de becas tendría que contemplar un amplio abanico de posibilidades formativas y, por lo tanto, ligarlo a las diferentes áreas de gestión municipal, con el objetivo que puedan participar estudiantes mayores de edad, independientemente del grado de estudios reglados que cursen.

Finalmente, desde Compromís entienden que esta propuesta es perfectamente asumible para las arcas locales y solo depende de la voluntad política del
actual gobierno municipal.