Arran l’apertura de diligències d’investigació penal contra l’alcalde de Torrent Jesús Ros, des de Compromís per Torrent, manifestem el següent:

 

PRIMER.- Que el municipi de Torrent (València), va adquirir l’estatus de municipi de gran població per l’entrada en vigor de la Llei 4/2010 de les Corts Valencianes, publicada en el B.O.E Núm. 140, de dimecres 9 de juny de 2010 (Sec. I. Pàg. 49124-49125). En el seu article únic es va declarar d’aplicació a Torrent el règim d’organització dels municipis de gran població, d’acord amb el que s’estableix en el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

SEGON.- Que l’al·ludida Llei 4/2010, li atorgava al Ple de l’Ajuntament de Torrent un termini de sis mesos, des de l’entrada en vigor de la present llei, per a aprovar les normes orgàniques necessàries per a l’adaptació de la seua organització al que es preveu en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

TERCER.- Que la potestat per a presentar projectes i normes que afecten l’organització municipal correspon a la Junta de Govern Local, segons el propi Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Torrent, articles 116 i 117. Enllaç-web:

http://www.torrent.es/torrentPublic/docroot/repositorio/Serveis%20admin/Normativa/Reglaments/V_SECR_Reglament%20Organic%20del%20Ple.pdf

QUART.- Que el grup polític municipal de Compromís ha manifestat repetidament, tant en el Ple Municipal com en els mitjans de comunicació, l’incompliment repetit, i sostingut en el temps, de la posada en marxa de la totalitat dels òrgans de gran ciutat, que haurien d’estar en funcionament en els termes recollits per la Llei 4/2010, havent passat ja més de deu anys sense que la Junta de Govern Local haja elaborat un projecte de creació dels esmentats òrgans.

Enllaç web:

https://laopiniondetorrent.es/castellano/art/60328/compromis-propone-crear-la-alcaldia-pedanea-de-el-vedat-y-constituirlo-como-distrito-de-torrent.

Davant la inacció del govern municipal, el nostre grup municipal vam proposar, davant el Ple Municipal de Torrent de 26 de juliol de 2012, la creació de dos dels òrgans contemplats per als municipis de gran població: la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions, així com la creació de l’Òrgan de Resolució de les Reclamacions Econòmic Administratives, més conegut com a Jurat Tributari. Aquestes dues propostes van ser aprovades per majoria absoluta del Ple de l’Ajuntament de Torrent. L’Ajuntament de Torrent es va comprometre a posar-los en marxa quan financerament fóra possible.

 

Posteriorment, el nostre grup municipal, tot i una vegada l’Ajuntament de Torrent va obtindre resultats positius tant comptablement com pressupostàriament, va presentar dos acords d’eficàcia jurídica directa, novament davant el Ple Municipal de Torrent de 5 de novembre de 2015, pel fet que els acords municipals anteriorment al·ludits, (del Ple de 26 de juliol de 2012), continuaven sense aplicar-se. En aqueix mateix Ple, de 5 de novembre de 2015, addicionalment ampliàrem la nostra proposta de creació dels altres dos òrgans de gran ciutat que tampoc s’havien posat en marxa des de l’entrada en vigor de la Llei 4/2010: els Districtes i el Consell Social de la Ciutat. (Punts 9.05, 9.06, 9.07 i 9.08 de l’ordre del dia de la convocatòria plenària).

 

El Ple de l’Ajuntament de Torrent va acordar novament, en l’esmentada sessió plenària de 5 de novembre de 2015, un termini de 6 mesos per a donar compliment a l’acord plenari de 26 de juliol de 2012 (referit tant a la creació de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions, com a la creació de l’Òrgan de Resolució de les Reclamacions Econòmic Administratives). Així mateix en aquest ple es va acordar en els punts 9.07 i 9.08, donar també compliment a la legislació vigent en matèria de Règim Local dels Municipis de Gran Població per a Torrent, atorgant un termini de 6 mesos per a crear tant els Districtes com el Consell Social de Torrent.

 

CINQUÉ.- Que des d’aquell Ple del 5 de novembre de 2015, el govern municipal, en concret la Junta de Govern Local de Torrent, presidida pel mateix alcalde no ha donat compliment a les resolucions plenàries al·ludides de 2012 i 2015, en no presentar davant el Ple cap projecte de creació dels òrgans de gran ciutat per al municipi de Torrent, i havent esgotat totes les vies administratives i polítiques abans de dirigir-nos al Ministeri Fiscal.

SISÉ.- Que de conformitat amb el que es disposa en l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, aprovat per Llei 50/81 de 30 de desembre i modificat per la Llei 24/2007, de 9 d’octubre, els principis de legalitat i imparcialitat són els que regeixen en tot cas l’actuació del Ministeri Fiscal.

Així, pel principi de legalitat el Ministeri Fiscal actua amb subjecció a la Constitució, a les lleis i altres normes que integren l’ordenament jurídic. Pel principi d’imparcialitat el Ministeri Fiscal actua amb plena objectivitat i independència en defensa dels interessos que li estan encomanats.

SETÉ.- Que suposa un gran deteriorament per a la convivència democràtica i els drets veïnals de Torrent els fets ací relatats, més encara quan la vulneració de les normes en matèria de règim local i dels propis acords plenaris és coneguda, reiterada i participada en el temps pels actuals membres de la Junta de Govern Local, els quals haurien de ser els primers a vetlar per l’aplicació i el compliment de l’ordre legal.

HUITÉ.- Que el mateix alcalde Jesús Ros va votar a favor de la creació del òrgans de gran ciutat per a Torrent quan era diputat a les Corts Valencianes durant la legislatura 2007-2011. La declaració de Torrent com a municipi de gran poblament es va produir a l’any 2010, mitjançant la Llei 4/2010 de les Corts Valencianes.

NOVÉ.- Que el govern municipal no ha renunciat en cap moment a la consideració de Torrent com a municipi de gran poblament, beneficiant-se tant pressupostàriament com del major poder atorgat a la Junta de Govern Local i a la pròpia alcaldia per aquest motiu. No obstant aquest major poder de govern no ha vingut acompanyat d’una major responsabilitat envers els veïns i veïnes de Torrent.

DESÉ.- Que gràcies als vots de Compromís, Jesús Ros Piles va ser investit Alcalde de Torrent, comprometent-se notarialment a posar en funcionament els òrgans de gran ciutat arreplegats en el punt 3 de l’acord d’investidura, signat el 15 de juny de 2015 davant el notari Vicente Sorribes Gisbert, sense que des d’aquell moment haja fet cap pas per acomplir tant la Llei 4/2010 com el propi document notarial al que es va obligar.

ONZÉ.- Finalment des de Compromís no entenem que davant les diligències penals obertes contra Jesús Ros Piles, el PSPV local culpabilitze el grup municipal  de Compromís per exercir el nostre dret democràtic d’oposició, que implica una fiscalització i control dels òrgans de govern, orientats en aquest cas a aconseguir una major transparència i participació ciutadana per a Torrent.