La pèrdua d’aigua potable subministrada a Torrent se situa en el 38%, mentre que la corresponent a les poblacions que integren el Consorci és del 44%.

 

Els grups municipals de Compromís a l’Ajuntament de Torrent i a les ciutats que componen el Consorci han fet públiques les dades dels primers cinc mesos de 2021 sobre les pèrdues de cabal subministrat, per deficiències de la xarxa, que ha facilitat la pròpia Aigües de l’Horta, empresa mixta que gestiona el subministrament d’aigua potable en aquestes poblacions.

En el cas de Torrent, el total d’aigua canalitzada per la xarxa ha sigut de 2.484.368 metres cúbics (m3), mentre que s’han facturat finalment 1.540.259 m3. La diferència entre ambdues xifres correspon a les pèrdues per deficiències en la xarxa de subministrament, que en aquest cas són del 38%, amb un volum total perdut de 944.109 m3.

Les dades de les poblacions que integren el Consorci vinculat a Aigües de l’Horta, és a dir Aldaia, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Picanya i Xirivella, són fins i tot pitjors. En aquest cas el total d’aigua canalitzada per la xarxa ha sigut de 1.776.306 m3, mentre que s’han facturat finalment 996.390 m3. Les pèrdues per deficiències en la canalització de la xarxa de subministrament en aquest cas corresponen al 44%, amb un volum final de 779.916m3.

Per als grups de Compromís als diferents ajuntaments la xarxa necessita d’inversions urgents que s’haurien d’haver escomés des de fa anys, més encara tenint en compte el volum de beneficis de la pròpia Aigües de l’Horta, que al 2020 foren de 1.017.893’25€ i al 2019 de 1.256.053’79€, ambdues xifres després d’impostos. Aquestos beneficis es reparteixen anualment a raó del 51% per a l’Ajuntament de Torrent i el restant 49% a Hidraqua, empresa privada filial de la multinacional francesa Suez Enviroment, que opera a l’Estat Espanyol des de la ciutat de Barcelona.

 

COMUNICAT DE PREMSA

LA RED DE AGUA POTABLE GESTIONADA POR AIGÜES DE L’HORTA PIERDE EL 40’5% DEL CAUDAL SUMINISTRADO.

La pérdida de agua potable suministrada a Torrent se sitúa en el 38%, mientras que la correspondiente a las poblaciones que integran el Consorcio es del 44%.

 

Los grupos municipales de Compromís en el Ayuntamiento de Torrent y en las ciudades que componen el Consorcio han hecho públicos los datos de los primeros cinco meses de 2021 sobre las pérdidas de caudal suministrado, por deficiencias de la red, que ha facilitado la propia Aigües de l’Horta, empresa mixta que gestiona el suministro de agua potable en estas poblaciones.

En el caso de Torrent, el total de agua canalizada por la red ha sido de 2.484.368 metros cúbicos (m³), mientras que se han facturado finalmente 1.540.259 m³. La diferencia entre ambas cifras corresponde a las pérdidas por deficiencias en la red de suministro, que en este caso son del 38%, con un volumen total perdido de 944.109m³.

Los datos de las poblaciones que integran el Consorcio vinculado a Aigües de l’Horta, es decir Aldaia, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Picanya y Xirivella, son incluso peores. En este caso el total de agua canalizada por la red ha sido de 1.776.306 m³, mientras que se han facturado finalmente 996.390 m³. Las pérdidas por deficiencias en la canalización de la red de suministro en este caso corresponden al 44%, con un volumen final de 779.916m3.

Para los grupos de Compromís en los diferentes ayuntamientos la red necesita de inversiones urgentes que se tendrían que haber acometido desde hace años, más si cabe teniendo en cuenta el volumen de beneficios de la propia Aigües de l’Horta, que en el 2020 ascendieron a 1.017.893’25€ y en el 2019 de 1.256.053’79€, ambas cifras después de impuestos. Estos beneficios se reparten anualmente a razón del 51% para el Ayuntamiento de Torrent y el restante 49% a Hidraqua, empresa privada filial de la multinacional francesa Suez Enviroment, que opera en el Estado Español desde la ciudad de Barcelona.