ENLLAÇ DOCUMENTACIÓ: DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA DIFERÈNCIES COMPTABLES

VALENCIÀ

Pau Alabajos: “Els valors del balanç no coincideixen amb els patrimonials, ni tampoc concorden els fluxos d’efectius”.

 

Per part del govern municipal de PSPV-Cs es va notificar el passat 29 de juny de 2021 el Compte General de 2020 als grups municipals que componen l’Ajuntament de Torrent.

Dins de la tasca de fiscalització del govern, que és competència dels grup municipals, des de Compromís s’han detectat greus diferències valoratives en el patrimoni de l’Ajuntament de Torrent;  així, per exemple, al punt 3.4 de la Memòria dels Comptes Anuals s’informa que el patrimoni municipal té un valor net de 281 milions d’euros, mentre que eixos mateixos béns, però valorats per l’Àrea de Patrimoni, es troben taxats en 484 milions d’euros; una diferència de 203 milions d’euros encara sense aclarir. Aquestos comptes d’immobilitzat recullen elements tan importants com construccions, solars, finques rústiques, mobiliari, béns històrics i artístics, vehicles, equips d’informàtica i electrònica.

Respecte a les subvencions i transferències rebudes per l’Ajuntament de Torrent al llarg de 2020, mentre que a l’Estat de Fluxos d’Efectiu arreplegat a l’apartat D) de la documentació lliurada als grups hi figura la quantitat de 24.252.359€, quan es desglossen les mateixes al punt 15.1 de la Memòria només apareixen 22.486.611€: hi ha, per tant, 1.765.748€ en subvencions i transferències rebudes per justificar.

Al contrari ocorre en el cas de les transferències i subvencions concedides: mentre al resum de l’apartat D) hi consta que s’han concedit 8.610.092€, en el punt 15.2 de la Memòria es detalla la destinació de les mateixes però en aquest cas la xifra total és de 8.707.725€, és a dir una diferència de 97.633€ entre dos documents que expressen el mateix concepte.

Els grups disposen de 15 dies per a analitzar la informació i emetre una opinió sobre la comptabilitat del 2020, la qual serà posada de manifest en la Comissió Especial de Comptes, que com tots els anys es reunirà per a emetre un dictamen que serà publicat al BOP perquè els i les diferents interessades puguen presentar les reclamacions oportunes.

El portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos ha avançat que demanarà que se solucionen tots aquestos problemes abans que la Comissió emeta un dictamen: “per responsabilitat institucional els comptes s’han presentar a la ciutadania en les condicions òptimes que permeten acomplir amb el principi bàsic d’imatge fidel arreplegat en la legislació”.

 

VERSIÓN CASTELLANA

COMPROMÍS PER TORRENT ADVIERTE QUE LA CONTABILIDAD DEL 2020 PRESENTA IMPORTANTES DIFERENCIAS SIN SOLUCIONAR
Pau Alabajos: “Los valores del balance no coinciden con los patrimoniales, ni tampoco concuerdan los flujos de efectivos”.

Por parte del gobierno municipal de PSPV-Cs se notificó el pasado 29 de junio de 2021 la Cuenta General de 2020 a los grupos municipales que componen el Ayuntamiento de Torrent.

Dentro de la tarea de fiscalización del gobierno, que es competencia de los grupo municipales, desde Compromís se han detectado graves diferencias valorativas en el patrimonio del Ayuntamiento de Torrent; así, por ejemplo, en su punto 3.4 de la Memoria de las Cuentas Anuales se informa que el patrimonio municipal tiene un valor neto de 281 millones de euros, mientras que esos mismos bienes, pero valorados por el área de Patrimonio, se encuentran tasados en 484 millones de euros; una diferencia de 203 millones de euros aún sin aclarar. Estas cuentas de inmovilizado recogen elementos tan importantes como construcciones, solares, fincas rústicas, mobiliario, bienes históricos y artísticos, vehículos, equipos de informática y electrónica.

Respecto a las subvenciones y transferencias recibidas por el Ayuntamiento de Torrent a lo largo de 2020, mientras que en el Estado de Flujos de Efectivo recogido al apartado D) de la documentación librada a los grupos figura la cantidad de 24.252.359€, cuando se desglosan las mismas en su punto 15.1 de la Memoria solo aparecen 22.486.611€: hay, por lo tanto, 1.765.748€ en subvenciones y transferencias recibidas por justificar.

Al contrario ocurre en el caso de las transferencias y subvenciones concedidas: mientras en el resumen del apartado D) consta que se han concedido 8.610.092€, en el punto 15.2 de la Memoria se detalla el destino de las mismas pero en este caso la cifra total es de 8.707.725€, es decir una diferencia de 97.633€ entre dos documentos que expresan el mismo concepto.

Los grupos disponen de 15 días para analizar la información y emitir una opinión sobre la contabilidad del 2020, la cual será puesta de manifiesto en la Comisión Especial de Cuentas, que como todos los años se reunirá para emitir un dictamen que será publicado en el BOP para que los y las diferentes interesadas puedan presentar las reclamaciones oportunas.

El portavoz de Compromís per Torrent, Pau Alabajos ha avanzado que solicitará que se solucionen todos estos problemas antes de que la Comisión emita un dictamen: “por responsabilidad institucional las cuentas se han presentar a la ciudadanía en las condiciones óptimas que permitan cumplir con el principio básico de imagen fiel recogido en la legislación”.