Pau Alabajos: “Es tracta de l’aparell mediàtic del govern de Ros, sufragat per tots els torrentins i les torrentines”.

 

Compromís per Torrent ha fet públic el cost de l’aparell mediàtic de l’actual govern de Jesús Ros: 230.284€. Aquesta quantitat es desglossa en quatre partides, la més important de les quals és la futura contractació d’una empresa de comunicació i premsa amb un cost anual de 133.100€ mitjançant un contracte anual prorrogable, que es recull en el número d’expedient 7875, publicat el 09 de juliol de 2021 pel Ministeri d’Hisenda.

La segona partida està relacionada amb el cap de premsa local, un càrrec de lliure designació pel propi alcalde Ros, amb un cost d’empresa anual de 61.326,43€, que treballa en exclusiva per al govern de PSPV-Cs. El seu cost figura a la plantilla de personal aprovada en el pressupost municipal per a l’any 2021.

La resta de la despesa de personal, 17.815€, correspon al salari de dos becaris que treballen per al govern municipal, adscrits en el pressupost municipal com a Òrgans de Govern.

Finalment s’ha d’afegir que el 31 de març de 2021, pel Decret d’Alcaldia número 1528, es va aprovar la contractació d’una altra empresa de comunicació com a “Servici de suport a les tasques de coordinació i elaboració del Butlletí d’Informació Municipal (BIM) i redacció de notícies i xarxes socials”, amb un cost de 18.043’52€; en concret es tracta de la mercantil Ilusión Media Televisión S.L. En el cas del BIM, tot i que aquesta mercantil començà la seua activitat per a l’ajuntament l’1 d’abril d’enguany, des d’aleshores no s’ha publicat cap número corresponent a aquesta publicació informativa de caràcter municipal.

A banda d’aquestes despeses en matèria comunicativa, des de Compromís han informat que existeixen altres càrregues externalitzades no menys importants, com per exemple la de l’emissora de ràdio municipal, contractada a l’empresa Virtual Lemon S.L, amb un cost mensual per “assistència tècnica” de 2.620’86€.

 

NOTA DE PRENSA

EL GOBIERNO DE TORRENT GASTARÁ MÁS DE 230 MIL EUROS EN EL GABINETE DE PRENSA LOCAL.

Torrent, 12 de julio 2021

 

Pau Alabajos: “Se trata del aparato mediático del gobierno de Ros, sufragado por todos los torrentins y las torrentines”.

 

Compromís per Torrent ha hecho público el coste del aparato mediático del actual gobierno de Jesús Ros: 230.284€. Esta cantidad se desglosa en cuatro partidas, la más importante de las cuales es la futura contratación de una empresa de comunicación y prensa con un coste anual de 133.100€ mediante un contrato anual prorrogable, que se recoge en el número de expediente 7875, publicado el 09 de julio de 2021 por el Ministerio de Hacienda.

La segunda partida está relacionada con el jefe de prensa local, un cargo de libre designación por el propio alcalde Ros, con un coste de empresa anual de 61.326,43€, que trabaja en exclusiva para el gobierno de PSPV-Cs. Su coste figura en la plantilla de personal aprobada en el presupuesto municipal para el año 2021.

El resto del gasto de personal, 17.815€, corresponde al salario de dos becarios que trabajan para el gobierno municipal, adscritos en el presupuesto municipal como Órganos de Gobierno.

Finalmente hay que añadir que el 31 de marzo de 2021, por Decreto de Alcaldía número 1528, se aprobó la contratación de otra empresa de comunicación como “Servicio de apoyo a las tareas de coordinación y elaboración del Boletín de Información Municipal (BIM) y redacción de noticias y redes sociales”, con un coste de 18.043’52€; en concreto se trata de la mercantil Ilusión Media Televisión S.L. En el caso del BIM, a pesar de que esta mercantil empezó su actividad para el ayuntamiento el 1 de abril de este año, desde entonces no se ha publicado ningún número correspondiente a esta publicación informativa de carácter municipal.

Además de estos gastos en materia comunicativa, desde Compromís han informado que existen otras cargas externalizadas no menos importantes, como por ejemplo la de la emisora de radio municipal, contratada a la empresa Virtual Lemon S.L, con un coste mensual por “asistencia técnica” de 2.620’86€.