Mobilitat
Ocupació i Benestar Social
Educació
Sanitat
Economia
Medi Ambient
Cultura
Participació Ciutadana
Habitatge
Comerç i Agricultura

Mobilitat
 1. Garantirem el transport adaptat en tot el nostre poble i en tots els mitjans de transport (en tots els vehicles i en totes les parades) i proporcionarem un transport porta a porta per a tothom que ho necessite.
 2. Soterrarem les vies del metro amb un projecte realista i respectuós amb el medi ambient.
 3. Prioritzarem la seguretat viària, especialment la que afecta els escolars i estudiants en els desplaçaments fins a les escoles i instituts. Ampliarem i millorarem els camins escolars amb la col·laboració de les comunitats educatives.
 4. Reorganitzarem i crearem nous parcs i jardins amb espais diferenciats perquè els xiquets juguen amb garanties i, així, permetre l’intercanvi generacional i que els animals de companyia s’esbargeixen en convivència amb la resta d’usuaris.
 5. Dissenyarem una nova xarxa de carril-bici per tot el poble amb l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris i que no genere conflictes amb els vianants. El Bicing farà un salt definitiu cap a la qualitat.
 6. Ajudarem a vertebrar l’ampli i dispers terme municipal de Torrent amb l’establiment de línies de transport públic que arriben fins a tots els nuclis poblacionals d’una manera sostenible. Així mateix, restablirem la línia d’autobús al polígon industrial del Mas del Jutge que es va suprimir.
 7. Formarem una comissió d’especialistes per tal que estudien les necessitats de llocs d’aparcament a la ciutat i les maneres de donar-hi solució. En aquest sentit, s’establirà un mapa d’actuació en matèria de pàrquings públics.
 8. Realitzarem un estudi amb l’objectiu de racionalitzar i millorar el trànsit al casc urbà. Així mateix, farem una ronda de circumval·lació pràctica i real.
 9. Establirem unes ajudes d’aparcament a les persones amb mobilitat reduïda amb la introducció d’una targeta d’aparcament eficaç, en la qual faça constar la matrícula del vehicle i que no es puga falsificar fàcilment. Així mateix, les zones reservades d’aparcament per a persones de mobilitat reduïda hauran d’acomplir amb les mesures establertes i estaran controlades de manera efectiva per tal que no se’n faça un ús fraudulent. Treballarem perquè desapareguen les barreres físiques per a les persones de mobilitat reduïda a Torrent.
 10. Establirem zones reservades per a persones discapacitades en tots els actes públics en general: concerts, festes, desfilades, etc.

Puja

Ocupació i Benestar Social
 1. Lluitarem contra la desocupació amb un Pla de Xoc que eixirà del consens amb tots els sectors de Torrent. Al nostre poble hi ha vora 10.000 persones que no tenen faena actualment, una xifra que és una autèntica tragèdia per tot el que implica. És per això que ningú no en pot quedar al marge i, doncs, la lluita contra la desocupació serà l’autèntic eix que guiarà la nostra política de govern.
 2. Elaborarem un pla de recol·locació per als desocupats cap a sectors socials emergents i nous focus de creació d’ocupació i polítiques actives per als desocupats de llarga durada. Així mateix, establirem polítiques adreçades a facilitar la inserció dels joves al mercat laboral i ajuts a la formació contínua.
 3. Completarem el redimensionament dels serveis socials municipals, amb més centres i personal suficient perquè funcione amb l’objectiu d’aplicar de manera integral la Llei de la Dependència i eliminar les llistes d’espera.
 4. Incentivarem la creació d’una Xarxa de Serveis Socials Municipals amb la participació d’entitats, cooperatives i empreses de caire social.
 5. Promourem l’accés al treball de les persones amb discapacitat per tal que l’ajuntament i les empreses de Torrent cobrisquen les places que han de reservar i incentivarem el compliment i la millora de les ràtios de persones amb discapacitat que treballen en les empreses i entitats privades del nostre poble.
 6. Crearem una Oficina d’Acollida per als nouvinguts, amb mediadors professionals i la col·laboració de les entitats especialitzades, per tal d’oferir orientacions personalitzades sobre les lleis, els serveis i la vida a Torrent.
 7. Garantirem el dret al descans a Torrent. Aconseguirem el confort acústic basant-nos en un programa de descontaminació acústica progressiva que preveurà inversions, subvencions, desgravacions fiscals i l’exercici de l’autoritat municipal.
 8. Lluitarem per acabar amb les desigualtats entre barris de Torrent. Impulsarem una política de serveis socials que siga harmònica i que no deixe zones sense cobertura o amb una cobertura deficitària.
 9. Crearem un Centre de Dia per a l’atenció de les persones amb discapacitat així com més places en centres ocupacionals. Així mateix, s’habilitaran residències específiques per al col·lectiu o, si s’escau, més places en pisos tutelats.
 10. Democratitzarem el funcionament de la Fundació Esportiva Municipal i farem que siga viable. Així mateix, revisarem a la baixa les taxes municipals per als esports bàsics i per al lloguer de les instal·lacions.

Puja

Educació
 1. Farem perquè l’obra del Col·legi núm.10 s’inicie amb la màxima celeritat. El Col·legi núm.10 ha de ser una realitat immediata. Donarem solució a les reclamacions de l’Associació de Mares i Pares d’aquest col·legi.
 2. Demanarem que s’impulse amb urgència la planificació i construcció del Col·legi núm.11 per tal que no acabe esdevenint un problema semblant al que hi ha amb el núm.10 i, així mateix, que s’elabore un pla per tal que no es demoren la dels 12 i el 13.
 3. Crearem una Xarxa d’Escoletes Pública de 0 a 3 anys ajustada a la demanda real en els termes que s’arrepleguen en la Iniciativa Legislativa Popular que des de Compromís hem impulsat. L’Ajuntament realitzarà l’esforç inversor necessari per a, per un costat consolidar la xarxa existent insistint en el caràcter educatiu, i, d’un altre, ampliar-la fins que cobrisca el 100% de la demanda potencial existent.
 4. Farem tot el possible per tal d’acabar amb els barracons als col·legis i instituts del poble.
 5. Impulsarem amb força l’educació pública a Torrent i s’establiran els convenis necessaris amb les institucions educatives de caràcter privat però sense cap mena de favoritisme ni privilegis. En aquest sentit, revisarem els acords de dubtosa ètica a què ha arribat el govern de María José Català amb la Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir de València per tal que siguen els torrentins i les torrentines les que se’n beneficien i no a l’inrevés.
 6. Crearem una Taula de Seguiment de l’Educació amb els actors de l’ensenyament a Torrent per tal de fomentar-ne la qualitat.
 7. Ampliarem la xarxa actual de biblioteques, amb més dotació d’espais i d’equipatges, i satisfent les demandes dels diversos centres educatius en aquest sentit, així com ampliarem el període d’estudi durant l’època d’exàmens i habilitarem més espais per donar resposta a la demanda no satisfeta que hi ha actualment i la massificació que presenten els espais d’estudi.
 8. Ens ocuparem d’una completa i pública escolarització d’educació especial, amb serveis modernitzats, espais adequats per a les necessitats d’atenció que aquesta tasca demana i l’augment de la plantilla de professionals que s’hi dediquen.
 9. Potenciarem les beques d’ajuda a l’estudi. S’establirà un criteri progressiu per tal de facilitar la gratuïtat del llibres de text, el menjador i el transport per als més necessitats. Combatrem l’absentisme escolar potenciant els organismes que s’encarreguen de previndre’l.
 10. Crearem la iniciativa Torrent Museu Obert, que permetrà seguir un recorregut amb visita guiada per alguns dels edificis més emblemàtics de la nostra ciutat. Així doncs, es podran establir projectes d’actuació per a aquesta activitat en centres escolars, per tal que els alumnes coneguen el seu patrimoni, així com d’altres de caire turístic.

Puja

Sanitat
 1. Ens comprometem perquè l’Hospital de Torrent siga una realitat. L’Ajuntament adquirirà els terrenys en un termini no superior a tres mesos i els posarà a disposició de la Generalitat Valenciana per a acurtar els temps de finalització del projecte. El nostre compromís és satisfer finalment una demanda històrica dels torrentins i les torrentines i que des del Bloc de Torrent hem portat al programa municipal des de les eleccions del 1987.
 2. Ens comprometem perquè el futur hospital de Torrent siga de titularitat i gestió pública.
 3. Contemplem un projecte per a l’hospital amb un mínim de 7 especialitats (radiologia, traumatologia, neurologia, cardiologia, urologia, maternal i pediatria), amb 350 llits hospitalaris i un àrea independent d’anàlisi de laboratori i diagnosi clínic.
 4. Construirem un nou Centre de Salut a Torrent per tal de satisfer la creixent demanda que n’hi ha.
 5. Dotarem dels mitjans i recursos que demanen els Centres de Salut existents per tal que puguen donar un millor servei. Així mateix, mentre no disposem de l’Hospital de Torrent, instaurarem una veritable atenció primària amb un servei d’urgències integral per tal que no siga necessari el desplaçament fora del poble per causa d’intervencions menors.
 6. Dissenyarem una política de proximitat per tal que hi haja una cobertura més personalitzada en matèria de salut.
 7. Creació d’un Refugi d’Animals a la Lloma del Birlet. Elaborarem uns plans de desinsectació i desratització en els barris de Torrent que actualment pateixen plagues d’insectes i rosegadors.
 8. Establirem des de l’Ajuntament els plans de prevenció necessaris en matèria de salut per tal de sensibilitzar la població, i en especial les capes més determinants (estudiants, pensionistes, etc.).
 9. Potenciarem i ampliarem els recursos del Gabinet Psicopedagògic Municipal perquè puga continuar oferint un servei de qualitat.
 10. Elaborarem un pla per tal de promoure la pràctica esportiva saludable amb coordinació entre els actors sanitaris i esportius del poble. Crearem una política de beques per a l’esport quan aquest siga una necessitat mèdica.

Puja

Economia
 1. Realitzarem una Auditoria de gestió, comptable i administrativa per a conéixer l’estat financer real de l’Ajuntament i el funcionament efectiu dels serveis que presta.
 2. Impulsarem una política d’austeritat per tal de donar solució a l’immens deute que arrossega la corporació municipal.
 3. Ens comprometem perquè l’Ajuntament adopte una política de transparència total en els comptes públics. En aquests darrers quatre anys no s’ha presentat el pressupost en el termini adequat en cap dels exercicis i ara encarem unes eleccions sense tindre notícia del pressupost de 2011 ni de les liquidacions corresponents.
 4. Elaborarem uns pressupostos participatius. Al nostre parer, la importància d’un pressupost municipal per a l’acció del govern municipal demana, no només que siga presentat en els terminis adequats i que siguen uns comptes elaborats amb transparència, sinó que exigeix que hagen estat elaborats amb la col·laboració oberta de tothom, tant de la resta de partits polítics, com d’associacions i ciutadans.
 5. Prioritzarem les necessitats més bàsiques i que afecten la qualitat de vida dels ciutadans de Torrent així com tallarem de soca-rel el balafiament de recursos en polítiques improductives i la despesa absolutament exagerada en propaganda.
 6. Utilitzarem els recursos personals de l’Ajuntament per a fer-ne una gestió adequada i evitar, d’aquesta manera, el balafiament de diners públics en contraccions externes innecessàries d’assessorament. La plantilla de treballadors públics de la corporació municipal és un bé que hem d’aprofitar.
 7. Crearem l’Agència Tributària Municipal, per tal de centralitzar en un sol punt l’atenció al ciutadà en matèria tributària. Així doncs, s’eliminaran les àrees de gestió tributàries actuals i de gestió de multes i RETOSA i altres empreses externes de gestió.
 8. Racionalitzarem els serveis públics municipals per tal d’evitar les duplicitats que n’hi haja actualment i s’eliminaran els que no desenvolupen cap funció concreta, com ara la figura del vicesecretari, el viceinterventor, etc. Així mateix, crearem la figura del Secretari General de l’Ajuntament, tal com es preveu en el reglament d’ordenació de Gran Ciutat, perquè d’aquesta manera no n’hi haja dos secretaris, un del Plenari i un altre de la Junta de Govern Local.
 9. Tornarem progressivament els diners de la Taxa del Fem corresponents als rebuts emesos per l’Ajuntament en 2004, 2005, 2006 a tots aquells veïns i veïnes que la pagaren. Amb aquesta proposta volem posar en igualtat de condicions tant als que pagaren com als que no ho feren al seu moment.
 10. Renegociarem a la baixa del contracte de la neteja per menor volum de l’activitat comercial i industrial a Torrent.

Puja

Medi Ambient
 1. Farem tot el possible perquè Torrent siga una ciutat verda. Establirem un grup de treball per tal d’avaluar les necessitats i els reptes que la nostra ciutat ha d’assolir perquè es convertisca en un referent de benestar mediambiental.
 2. El nostre terme municipal és un actiu que no podem desaprofitar. Impulsarem mesures per tal que els nuclis poblacionals visquen de cara i no d’esquena a tot el territori que tenen a la disposició com a font de riquesa per a realitzar tota mena d’activitats.
 3. Utilitzarem les possibilitats que la fiscalitat municipal ofereix per tal d’incentivar canvis en els hàbits dels ciutadans en la línia d’introduir criteris que aposten per una benefici fiscal ambiental, reformant determinades figures tributàries existents.
 4. Incentivarem l’ús de combustibles alternatius per l’automoció i la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
 5. Treballarem perquè es produïsca una substitució progressiva tot el parc mòbil de l’Ajuntament i que els serveis municipals i els concessionats estiguen dotats de vehicles elèctrics, híbrids, amb gas natural o biocombustibles.
 6. Lluitarem amb totes les ferramentes legals contra la tala indiscriminada de massa boscosa, per a evitar successos com l’assolament provocat per la construcció de les línies d’alta tensió al Vedat.
 7. Farem una Auditoria medi ambiental de la gestió, explotació i tancament de la pedrera de la Serra Perenxisa. Així mateix, instarem la Generalitat Valenciana per a aconseguir un pla zonal de residus inerts amb l’objectiu de restaurar en un termini de 7 anys la zona assolada per la sobreexplotació de la pedrera.
 8. Establirem contenidors de reciclatge de vidre, paper, plàstic i piles en tots els punts de recollida del terme. Ens comprometem a posar els contenidors del fem i de reciclatge a una distància no superior als 200 metres en nuclis disseminats i urbanitzacions.
 9. Crearem una unitat especial de la policia local dedicada a la vigilància dels delictes mediambientals i 5 colles de neteja.
 10. Establirem un reglament especial de protecció d’àrees naturals i tipificació de faltes en matèria mediambiental.

Puja

Cultura
 1. Farem tot el possible perquè Torrent siga un referent a la comarca com a ciutat amiga de la cultura. És a dir, des de l’Ajuntament ajudarem a crear un entorn que potencie la creació cultural dels torrentins i torrentines amb dotació d’equipatges necessaris.
 2. Crearem i potenciarem una Xarxa d’Espais Culturals per tal que les propostes emergents i no consolidades tinguen un àmbit de creixement natural. Habilitarem una nau industrial per a bucs d’assaig. Així mateix, des de l’Ajuntament ajudarem perquè les bandes musicals, colles o entitats culturals tinguen espais per a realitzar les activitats.
 3. Els àmbits de decisió en matèria cultural de l’Ajuntament s’utilitzaran amb una visió d’ajuda a la creació i no de balafiament de recursos que no repercuteixen en la millora de l’hàbitat cultural del poble. Acabarem amb la política de contractacions milionàries de grups de dubtosa rendibilitat en benefici d’unes propostes que prioritzen la qualitat i servisquen per a establir Torrent com a referent de creació. El pressupost de festes tindrà una dimensió raonable, lluny dels excessos fastuosos d’aquests darrers anys.
 4. L’ajuntament de Torrent s’implicarà activament en la difusió, extensió i projecció del valencià i dedicarà una especial atenció als nous valencians d’origen estranger. Així mateix, el valencià tornarà a ser la llengua principal de relació de la corporació municipal amb els veïns, en tots els àmbits, tal com dicta el reglament intern de política lingüística. Es garantirà que no hi haja discriminació lingüística de cap mena.
 5. Retornarem el protagonisme de la cultura a la gent, considerant-la com a actora de la cultura, no simplement com a consumidora. Col·laborarem amb la societat cultural, no la substituirem ni li farem la competència. Treballarem amb els agents de la cultura: entitats i associacions, creadors, empreses i el públic.
 6. Crearem un Museu de la Ciutat de Torrent, que done a conéixer i servisca d’impulsor per a la investigació de la història de la nostra ciutat, així com potenciarem el Museu Comarcal de l’Horta-Sud perquè continue i incremente la bona tasca que porta a terme fins ara.
 7. Potenciarem el Consell de la Joventut de Torrent perquè tinga una incidència real en la dinamització de la vida associativa del nostre poble.
 8. Impulsarem el coneixement de la pilota valenciana entre els torrentins i torrentines amb la dinamització i municipalització del Trinquet del carrer de València. Així mateix, establirem uns convenis de col·laboració per tal que la pilota puga ser una activitat extraescolar.
 9. Retornarem la denominació oficial dels carrers de Torrent a la seua versió original en valencià. A més d’actualitzar les senyalitzacions que encara mantinguen traduccions castellanes, decretarem la denominació oficial tradicional com a l’única legal, ja que ara per ara en la majoria de casos només és vàlida la traducció castellana. Així mateix, crearem una beca d’estudi i investigació per tal d’elaborar un corpus toponímic de Torrent.
 10. Posarem en valor i reivindicarem el patrimoni torrentí, com el fossat de la Torre, Bé d’Interés Cultural, tot seguint l’ordre provisional de la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura; consolidarem i recuperarem el xalet conegut com a Giner-Cortina, a la carretera d’Alaquàs, Monument d’Interés Local i important exponent del modernisme valencià; posarem en valor l’Assut del Pantà com a part del sistema de reg de l’horta històrica de Torrent. Així mateix, derogarem el Pla Parcial del Alter que suposa la destrucció d’un espai amb importants valors ambientals històrics i que allotja edificis amb valor patrimonial com l’antic xalet del doctor José Castro Blanco, onegut com el Xalet del Francés, en el qual crearem un centre d’interpretació del seu llegat, ja que es tracta del més important pioner de la medicina natural al país i va practicar com a metge a Torrent durant 50 anys.

Puja

Participació Ciutadana
 1. Vetlarem per a garantir la imparcialitat del govern municipal. L’Ajuntament és la casa de tots els torrentins i les torrentines, sense distincions, discriminacions ni partidismes. És un menyspreu absolut cap a la nostra institució municipal el fet d’emprar-la com a gegantesca oficina de propaganda, tal com s’ha vist aquests darrers anys. Establirem uns protocols per tal d’aturar aquests comportaments per sempre més. Suprimirem el gabinet de premsa.
 2. Procurarem el treball en xarxa amb totes les entitats i associacions del nostre poble. Establirem la modalitat de contracte-programa per a les entitats per superar la política de subvencions actual de l’ajuntament.
 3. Lluitarem perquè es reconeguen les reclamacions de l’Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol. Lluitarem per exigir les responsabilitats polítiques derivades de l’accident que calguen i que, quasi cinc anys després, ningú no ha assumit. Combatrem l’oblit que es vol imposar sobre el pitjor accident de metro de la història d’Europa. Així mateix, impulsarem totes les mesures que siguen necessàries per tal d’honorar la memòria de les víctimes, i en especial de les torrentines, que en foren majoria.
 4. Treballarem per definir un projecte comú per a tots els torrentins i torrentines, vinguen d’on vinguen. Promourem la participació dels nous valencians d’origen estranger en la vida associativa i cívica del poble com a vehicle d’integració.
 5. Retornarem el nom tradicional d’Avinguda del País Valencià a la nostra artèria principal. Buscarem el màxim consens per tal de dur a terme la mesura i no n’exclourem ningú. Tanmateix, l’Avinguda ha de mantindre la referència al poble valencià en la denominació com a mostra d’orgull de les nostres arrels que tenim els torrentins. Així mateix, s’establirà una política de nomenclatura viària per tal d’honorar als nostres veïns il·lustres tan com als referents valencians.
 6. Aplicarem en profunditat els beneficis per a la gestió de Torrent que suposa la declaració de Gran Ciutat.
 7. Crearem i potenciarem la institució de la Sindicatura de Greuges Municipal com a institució independent i imparcial encarregada de vetlar per la defensa dels drets fonamentals i de les llibertats publiques dels ciutadans i ciutadanes.
 8. Crearem el més aviat possible registres municipals en tots els districtes de Torrent.
 9. Impulsarem mesures per a establir una administració més transparent i responsable a l’hora facilitar l’accés i els tràmits als tenen dret els ciutadans. Revisarem els procediments administratius interns per tal d’eliminar tràmits burocràtics innecessaris.
 10. Crearem la figura de l’Alcalde de Barri, que farà de mediador i representarà els veïns i veïnes de cadascun dels barris de Torrent.

Puja

Habitatge
 1. Donarem impuls a la introducció d’Habitatge de Protecció Oficial al mercat. Torrent ha viscut, com la resta del país, una sèrie d’anys en què la política de la rajola ha creat situacions insostenibles. Hi donarem solució d’una manera realista per tal de garantir el dret a un habitatge digne que es recull en la legislació.
 2. Ens comprometem perquè l’Ajuntament assumisca el rol d’avalador en aquelles situacions en què la compra d’un habitatge es pot frustrar pels criteris restrictius de risc bancari.
 3. Ajudarem a finançar el cost de la rehabilitació dels habitatges buits amb la finalitat d’introduir-los novament en el mercat de lloguer. Els propietaris que s’acullen a la fórmula hauran de traure el seu pis al mercat mitjançant una borsa pública d’habitatges de lloguer a preu taxat.
 4. Crearem una línia de beques en col·laboració amb les universitats valencianes perquè els estudiants que vinguen a residir a la ciutat puguen compartir l’habitatge amb la gent major que viu sola i necessita ajuda. D’aquesta manera, els estudiants accediran a un habitatge amb preu assequible en canvi del servei que faran a la societat.
 5. Ens comprometem a demanar a l’Estat una nova revisió cadastral del valor dels habitatges de Torrent. Amb aquesta nova revisió volem que s’ajuste el preu de l’habitatge al valor real i, així doncs, evitar les valoracions molt per damunt del preu de mercat que han provocat un increment mitja del 28% als rebuts de l’I.B.I.
 6. Suprimirem la societat Nous Espais atés que ha demostrat ser inviable i ineficaç en la gestió de l’àmbit del planejament urbanístic i que les tasques que realitza poden ser portades a terme pel mateix personal funcionari de la corporació municipal, fet que, a més a més, suposarà un estalvi de més d’un milió d’euros a les arques municipals.
 7. Donarem vida a un barri ara com ara abandonat com és el Parc Central, en què l’ocupació dels habitatges no passa del 20%. En aquest sentit, s’aprofitarà aquesta conjuntura per donar eixida a unes polítiques que faciliten l’accés a habitatge protegit i es crearan serveis associats perquè el barri gaudisca d’una bona qualitat de vida.
 8. Aprovarem el catàleg de Béns i Espais protegits del terme municipal de Torrent adaptat a la llei del Patrimoni Cultural Valencià de 1998 per tal que arreplegue tots el edificis singulars amb valor patrimonial de la nostra ciutat.
 9. Crearem una especialització de la Brigada d’obres en la Restauració del Patrimoni local per a dur a terme la recuperació i posada en valor del patrimoni protegit més deteriorat. Així doncs, amb la reducció dels intermediaris que hi ha en l’actual sistema de contractació, s’optimitzaran els recursos econòmics i s’aconseguirà que el preu de les restauracions siga viable en ser pròxim al preu de cost.
 10. Obrirem una línia de subvencions dirigida a la restauració del patrimoni protegit i a la reedificació als solars del centre històric.

Puja

Comerç i Agricultura
 1. Ens comprometem que l’Ajuntament comprarà tots els subministraments i gestionarà tots els serveis externs necessaris a través d’empreses i comerços de Torrent. Quan extraordinàriament algun servei o subministrament no poguera trobar-se a Torrent, es compraria a empreses de la nostra comarca. D’aquesta manera, l’Ajuntament ajudarà a dinamitzar el teixit comercial del poble amb una política de compra de material als comerços torrentins. Actualment, el govern municipal fa les compres a grans empreses foranes, alguna molt coneguda, i grans superfícies en general; nosaltres, però, farem que la corporació municipal faça la compra als comerços i empreses del poble.
 2. Establirem convenis amb les universitats valencianes perquè qualsevol comerç o empresa de Torrent tinga un referent al qual adreçar-se per a sol·licitar l’ajuda tècnica que necessite.
 3. Ajudarem els autònoms en risc de cessar activitat amb una línia de suport financer a baix interés.
 4. Avalarem la creació d’empreses innovadores i ajudarem els xicotets empresaris, cooperatives i autònoms que fomenten l’ocupació.
 5. Crearem una línia d’ajudes econòmiques finalistes per tal que el teixit comercial del poble, creador de llocs de treball i garantia de qualitat per al ciutadà, puga modernitzar la seua estructura productiva.
 6. Subvencionarem els mètodes naturals i donarem suport tècnic a aquells agricultors que opten per eliminar els pesticides i additius químics dels seus cultius en la lluita contra les plagues.
 7. Protegirem legalment la històrica horta del Safranar. Així mateix, promourem els horts escolars i promocionarem la riquesa medi ambiental i cultural de la nostra horta.
 8. Establirem una prioritat en la unitat de vigilància mediambiental per tal de vigilar, previndre i sancionar efectivament els robatoris als camps.
 9. Crearem un programa d’ajudes per a la normalització lingüística del comerç de Torrent.
 10. Portarem a terme campanyes de promoció dels comerços, empreses i agricultors torretins.

Puja