Pau Alabajos: “Amb aquests diners destinats a hores podríem tindre una plantilla de la policia local amb 10 agents més, incloent els oficials corresponents; perquè per moltes hores de més que realitze una patrulla o un agent, aquesta no pot duplicar-se, ni estar en dos llocs alhora”.

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos ha fet públic el cost de les hores extraordinàries abonades a la Policia Local des del segon trimestre de 2020 fins al segon trimestre de 2021, amb un muntant total de 499.500€, que inclou el cost de les hores més el 23,60% corresponent a les quotes de la seguretat social que porten aparellades.

Per a Alabajos es tracta d’uns diners que, en el fons de la qüestió, posen de manifest els problemes de personal que pateix la Policia Local de Torrent, que ha de suplir la manca d’efectius físics en patrulles i dotacions a base d’ingents quantitats d’hores extres, amb agents doblant torns i sense poder abastir la totalitat del terme municipal com a conseqüència de l’alarmant falta d’agents amb que compta l’ajuntament.

D’altra banda, i en referència al tercer i quart trimestre de 2021, on les hores extres de la Policia Local encara no s’han liquidat, Alabajos ha explicat que estan previst realitzar-se 4.975 i 4.902 hores respectivament, amb un cost addicional, sense incloure seguretat social, de 124.000€ i 114.000€ també respectivament, el qual se sumaria als 500.000€ de l’últim any de pandèmia liquidat, esmentat anteriorment.

Eixe mig milió d’euros s’ha de posar en context, segons explica el portaveu dels ecovalencianistes, “atenent el fet que es tracta d’una xifra elevadíssima si tenim en compte que durant la pandèmia s’han deixat de realitzar la pràctica totalitat de serveis policials vinculats a festes i esdeveniments, tals com senyalització, custòdia, patrullatge, vigilància i control del trànsit, o autoritzacions d’accessos a carrers, per posar diferents exemples d’actuacions que es realitzen en aquestes situacions”.

Finalment, des de Compromís mostren la seua preocupació perquè des del govern municipal s’estiga senyalant constantment la llei Montoro com a la culpable de la falta de planificació de personal, quan aquesta legislació no prohibeix en cap moment dotar el personal necessari de la Policia Local que haja causat baixa per motius de jubilació, mobilitat o comissions de servei. “Amb aquests diners destinats a hores podríem tindre una plantilla de la policia local amb 10 agents més, incloent els oficials corresponents; perquè per moltes hores de més que realitze una patrulla o un agent, aquesta no pot duplicar-se ni estar en dos llocs alhora”, ha conclòs Alabajos.

Nota de premsa

TORRENT GASTÓ EN EL ÚLTIMO AÑO COMPUTADO 500.000€ EN HORAS EXTRAS ANTE LA FALTA DE EFECTIVOS POLICIALES.

Pau Alabajos: “Con este dinero destinado a horas podríamos tener una plantilla de la policía local con 10 agentes más, incluyendo los oficiales correspondientes; porque por muchas horas de más que realice una patrulla o un agente, esta no puede duplicarse, ni estar en dos lugares a la vez”.

Compromís per Torrent, mediante su portavoz Pau Alabajos ha hecho público el coste de las horas extraordinarias abonadas a la Policía Local desde el segundo trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2021, con un montante total de 499.500€, que incluye el coste de las horas más el 23,60% correspondiente a las cuotas de la seguridad social que llevan aparejadas.

Para Alabajos se trata de un dinero que, en el fondo de la cuestión, pone de manifiesto los problemas de personal que sufre la Policía Local de Torrent, que tiene que suplir la carencia de efectivos físicos en patrullas y dotaciones a base de ingentes cantidades de horas extras, con agentes doblando turnos y sin poder abarcar la totalidad del término municipal debido a la alarmante falta de agentes con que dispone el ayuntamiento.

Por otro lado, y en referencia al tercer y cuarto trimestre de 2021, donde las horas extras de la Policía Local todavía no se han liquidado, Alabajos ha explicado que están previsto realizarse 4.975 y 4.902 horas respectivamente, con un coste adicional, sin incluir seguridad social, de 124.000€ y 114.000€ también respectivamente, el cual se sumaría a los 500.000€ del último año de pandemia liquidado, mencionado anteriormente.

Ese medio millón de euros se tiene que poner en contexto, según explica el portavoz de los ecovalencianistas, “atendiendo al hecho de que se trata de una cifra elevadísima si tenemos en cuenta que durante la pandemia se han dejado de realizar la práctica totalidad de servicios policiales vinculados a fiestas y acontecimientos, tales como señalización, custodia, patrullaje, vigilancia y control del tráfico, o autorizaciones de accesos a calles, por poner diferentes ejemplos de actuaciones que se realizan en estas situaciones”.

Finalmente, desde Compromís muestran su preocupación porque desde el gobierno municipal se esté señalando constantemente a la ley Montoro como la culpable de la falta de planificación de personal, cuando esta legislación no prohíbe en ningún momento dotar el personal necesario de la Policía Local que haya causado baja por motivos de jubilación, movilidad o comisiones de servicio. “Con este dinero destinado a horas podríamos tener una plantilla de la policía local con 10 agentes más, incluyendo los oficiales correspondientes; porque por muchas horas de más que realice una patrulla o un agente, esta no puede duplicarse ni estar en dos lugares a la vez”, ha concluido Alabajos.