Pau Alabajos: Els municipis interessats en adaptar les seues ordenances han desenvolupat aspectes normatius concrets, introduint la regulació sobre l’ús dels monopatins”.

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, defendrà al pròxim Ple ordinari de novembre la necessitat d’introduir canvis normatius per a adaptar l’ordenança local de circulació a la nova legislació vigent des de l’1 de gener de 2021.

L’actual ordenança municipal data de 2014, que a més a més la seua redacció s’aplica referenciada a l’antiga llei de trànsit i circulació de vehicles de l’any 1990, que fou derogada en l’any 2016; és a dir que ens trobem amb el fet que el principal marc regulador local en matèria de mobilitat no pot ser aplicat en contradir l’actual llei estatal, així com els reglaments que la desenvolupen”, ha explicat Alabajos.

Respecte a l’ús dels vehicles de mobilitat personal –VMP- més coneguts com a patinets, des de Compromís s’insta els dos grups municipals que conformen el pacte de govern municipal –en referència al PSPV-PSOE i Ciudadanos- a assumir les seues responsabilitats de gestió i presentar un projecte d’ordenança que permeta adaptar les normes de trànsit a aquesta modalitat de transport personal. En aquest sentit, Pau Alabajos ha criticat la passivitat de la regidoria de mobilitat, derivada de la manca de regulació per a fer front a les noves situacions de risc que s’estan produint a diari en el trànsit del terme municipal.

També, des de Compromís proposen que per les característiques dels VPM i la seua interacció amb la resta del trànsit, especialment amb les persones vianants on es generen situacions que no són fàcils de compaginar, aquests vehicles haurien de circular fora de les voreres, però també entenem que enviar-los a la calçada sense cap tipus de protecció és perillós, amb la qual cosa “pensem que en la redacció de la nova ordenança municipal hauria de ser obligatori l’ús del casc, regular l’edat d’ús i contemplar la possibilitat d’establir mecanismes d’assegurança civil en cas d’accidents amb danys o lesions a terceres persones; totes aquestes qüestions ja estan regulades a les ordenances d’altres ciutats com València, Barcelona o Madrid, ja que  compartir un espai de trànsit provoca diferents situacions on poden causar-se danys o rebre-los”.

“Finalment, a Compromís creiem necessari que la circulació d’aquests vehicles se cenyisca als carrers 30 o pels carrils bici, la qual cosa ha de conduir l’urbanisme municipal a dissenyar i construir més carrils destinats a les bicicletes i els VMP a Torrent”, ha conclòs Alabajos.

COMPROMÍS POR TORRENT DEMANDA ADAPTAR LA ORDENANZA LOCAL DE CIRCULACIÓN A LA NUEVA LEGISLACIÓN Y AL USO DE LOS PATINETES ELÉCTRICOS

Pau Alabajos: “Los municipios interesados en adaptar sus ordenanzas han desarrollado aspectos normativos concretos, introduciendo la regulación sobre el uso de los monopatines”.

Compromís per Torrent, mediante su portavoz Pau Alabajos, defenderá en el próximo Pleno ordinario de noviembre la necesidad de introducir cambios normativos para adaptar la ordenanza local de circulación a la nueva legislación vigente desde el 1 de enero de 2021.

La actual ordenanza municipal data de 2014, donde además su redacción se aplica referenciada a la antigua ley de tráfico y circulación de vehículos del año 1990, que fue derogada en el año 2016; es decir que nos encontramos con el hecho de que el principal marco regulador local en materia de movilidad no puede ser aplicado al contradecir la actual ley estatal, así como los reglamentos que la desarrollan”, ha explicado Alabajos.

Respecto al uso de los vehículos de movilidad personal –VMP- más conocidos como patinetes, desde Compromís se insta a los dos grupos municipales que conforman el pacto de gobierno municipal –en referencia al PSPV-PSOE y Ciudadanos- a asumir sus responsabilidades de gestión y presentar un proyecto de ordenanza que permita adaptar las normas de tráfico a esta modalidad de transporte personal. En este sentido, Pau Alabajos ha criticado la pasividad de la concejalía de movilidad, derivada de la carencia de regulación para hacer frente a las nuevas situaciones de riesgo que se están produciendo a diario en el tráfico del término municipal.

También, desde Compromís proponen que por las características de los VPM y su interacción con el resto del tráfico, especialmente con los peatones donde se generan situaciones que no son fáciles de compaginar, estos vehículos deberían circular fuera de las aceras, “pero también entendemos que enviarlos a la calzada sin ningún tipo de protección es peligroso, con lo cual pensamos que en la redacción de la nueva ordenanza municipal tendría que ser obligatorio el uso del casco, regular la edad de uso y contemplar la posibilidad de establecer mecanismos de seguro civil en caso de accidentes con daños o lesiones a terceras personas; todas estas cuestiones ya están reguladas en las ordenanzas de otras ciudades como València, Barcelona o Madrid, dado que compartir un espacio de tránsito provoca diferentes situaciones donde pueden causarse daños o recibir-los”.

Principio del formulario

“Finalmente, en Compromís creemos necesario que la circulación de estos vehículos se ciña a las calles 30km/h o por los carriles bici, cuestión que debe de conducir al urbanismo municipal a diseñar y construir más carriles destinados a las bicicletas y los VMP a Torrent”, ha concluido Alabajos.