Pau Alabajos:Arran de la sentència del Tribunal Constitucional, que anul·la aquest impost, hem de saber quina és la quantitat pressupostada que no podrà liquidar-se per a ajustar el pressupost en conseqüència”.

 

La recent sentència del Tribunal Constitucional per la qual s’anul·len tres articles corresponents a la regulació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a Plusvàlua, generarà una important modificació pressupostària de cara al pròxim exercici de 2022.

No obstant, des del grup municipal de Compromís per Torrent, s’ha advertit que encara queden més de dos mesos de 2021 sobre els quals tampoc podran liquidar-se les quantitats corresponents a aquest impost de caràcter municipal. És per això que el seu portaveu Pau Alabajos demana al govern municipal de PSOE-Cs que informe la resta de grups polítics que componen l’Ajuntament sobre quins seran els imports afectats, tant a l’exercici 2021, com al de 2022, atés que el govern municipal es troba en la fase d’elaboració del pròxim pressupost.

Els Drets Reconeguts Nets d’aquest impost, que són aquells finalment cobrables, ascendiren al 2019 a 3.807.201’57€, mentre que al 2020 s’incrementaren substancialment arribant als 5.392.916’59€. És per això que, davant aquest volum d’impostos tan important que ja no podran ingressar-se, des de Compromís es demana transparència i que es posen totes les xifres sobre la taula, per a conèixer quina serà l’afectació final sobre les partides de despeses, especialment la de personal, on hi ha més de 100 places de funcionariat sense ocupar però dotades pressupostàriament al 2021; 39 d’elles corresponents al servei de policia local i altres 64 a la resta de delegacions municipals.

 

NOTA DE PRENSA

Compromís per Torrent insta al gobierno local a que haga públicos los datos de liquidación del Impuesto de la Plusvalía de lo que se lleva ejecutado en 2021.

 

Pau Alabajos: “A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, que anula este impuesto, tenemos que saber cuál es la cantidad presupuestada que no podrá liquidarse para ajustar el presupuesto en consecuencia”.

 

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional por la cual se anulan tres artículos correspondientes a la regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como Plusvalía, generará una importante modificación presupuestaria de cara al próximo ejercicio de 2022.

No obstante, desde el grupo municipal de Compromís per Torrent, se ha advertido que todavía quedan más de dos meses de 2021 sobre los cuales tampoco podrán liquidarse las cantidades correspondientes a este impuesto de carácter municipal. Es por eso que su portavoz Pau Alabajos demanda al gobierno municipal de PSOE-Cs que informe al resto de grupos políticos que componen el Ayuntamiento sobre cuáles serán los importes afectados, tanto en el ejercicio 2021, como en el de 2022, dado que el gobierno municipal se encuentra en la fase de elaboración del próximo presupuesto.

Los Derechos Reconocidos Netos de este impuesto, que son aquellos finalmente cobrables, ascendieron en 2019 a 3.807.201’57€, mientras que en 2020 se incrementaron sustancialmente llegando a los 5.392.916’59€. Es por eso que, ante este volumen de impuestos tan importante que ya no podrán ingresarse, desde Compromís se pide transparencia y que se pongan todas las cifras sobre la mesa, para conocer cuál será la afectación final sobre las partidas de gastos, especialmente la de personal, donde hay más de 100 plazas de funcionariado sin ocupar pero dotadas presupuestariamente en 2021; 39 de ellas correspondientes al servicio de policía local y otras 64 al resto de delegaciones municipales.