Pau Alabajos: “La recaptació per l’ús d’aquest transport municipal no arriba al 0’1% dels ingressos pressupostaris anuals. Amb aquesta mesura treballem perquè Torrent siga una ciutat més amable, fomentant l’ús del transport públic”.

 

El grup municipal de Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, demanarà en el pròxim Ple Municipal al govern de Coalició PSPV-Cs la gratuïtat del servei de transport públic oferit per Torrent Bus a partir de l’1 de gener de 2022.

Alabajos ha argumentat aquesta proposta posant sobre la taula les quantitats ingressades anualment i el baixíssim ús d’aquestes línies de bus. Segons expliquen des de Compromís, a poblacions com Ontinyent la gratuïtat del bus urbà va triplicar el seu ús en 2020 tot i la pandèmia, mentre que a Torrent el servei ha tingut menys persones usuàries.

Al 2019 es van recaptar 40.522€ sobre un total d’ingressos efectius de 61.344.858€, mentre que en el 2020 les xifres van ser molt pitjors amb 28.821€ recaptats sobre un pressupost liquidat total de 63.281.375€. Per tant el que tenim clar és que aquestes quantitats no suposen ni el 0’1% del total anual d’ingressos municipals.

El cost anual d’aquest servei de transport fou en 2020 de 814.681€, mentre que al 2019 va suposar 1.106.259€. Per a Compromís, si contraposem el cost del servei amb el que es recapta, s’observa que l’ús per part dels usuaris i usuàries de pagament és mínim, amb la qual cosa el que s’hauria d’incentivar és una major utilització del transport públic local, fet que redundaria en una menor utilització dels vehicles privats i per tant també en una menor contaminació.

Aquesta mesura de foment de l’ús del transport públic de bus passa en una primera fase per la gratuïtat del bitllet, amb les corresponents campanyes publicitàries de promoció sobre la conscienciació i la necessitat de desplaçar l’ús dels vehicles privats cap al transport públic, reduint addicionalment en conseqüència el volum del trànsit rodat, les emissions de CO2 i de partícules cancerígenes.

Alabajos ha recordat també que l’aplicació de TorrentBus, en la seua versió d’Android, fou presentada a la premsa durant el mes de març de 2019 però va deixar de subministrar els horaris en temps real només un any després. Segons explica el portaveu, “portem més de mig any denunciant aquesta situació i ni el consistori ni l’empresa privada que gestiona el servei no hi han posat solució“.

 

NOTA DE PRENSA

Compromís per Torrent propone la gratuidad del billete de TorrentBus

Pau Alabajos: “La recaudación por el uso de este transporte municipal no llega al 0’1% de los ingresos presupuestarios anuales. Con esta medida trabajamos para que Torrent sea una ciudad más amable, fomentando el uso del transporte público”.

El grupo municipal de Compromís por Torrent, mediante su portavoz Pau Alabajos, pedirá en el próximo Pleno Municipal al gobierno de Coalición PSPV-Cs la gratuidad del servicio de transporte público ofrecido por Torrent Bus a partir del 1 de enero de 2022.

Alabajos ha argumentado esta propuesta poniendo sobre la mesa las cantidades ingresadas anualmente y el bajísimo uso de estas líneas de bus. Según explican desde Compromís, en poblaciones como Ontinyent la gratuidad del bus urbano triplicó su uso en 2020 a pesar de la pandemia, mientras que en Torrent el servicio ha tenido menos personas usuarias.

En 2019 se recaudaron 40.522€ sobre un total de ingresos efectivos de 61.344.858€, mientras que en el 2020 las cifras fueron mucho peores con 28.821€ recaudados sobre un presupuesto liquidado total de 63.281.375€. Por tanto lo que tenemos claro es que estas cantidades no suponen ni el 0’1% del total anual de ingresos municipales.

El coste anual de este servicio de transporte fue en 2020 de 814.681€, mientras que en el 2019 supuso 1.106.259€. Para Compromís, si contraponemos el coste del servicio con lo que se recauda, se observa que el uso por parte de los usuarios y usuarias de pago es mínimo, con lo cual lo que se tendría que incentivar es una mayor utilización del transporte público local, hecho que redundaría en una menor utilización de los vehículos privados y por tanto también en una menor contaminación.

Esta medida de fomento del uso del transporte público de bus pasa en una primera fase por la gratuidad del billete, con las correspondientes campañas publicitarias de promoción sobre la concienciación y la necesidad de desplazar el uso de los vehículos privados hacia el transporte público, reduciendo adicionalmente en consecuencia el volumen del tráfico rodado, las emisiones de CO₂ y de partículas cancerígenas.

Alabajos ha recordado también que la aplicación de TorrentBus, en su versión de Android, fue presentada a la prensa durante el mes de marzo de 2019 pero dejó de suministrar los horarios en tiempo real solo un año después. Según explica el portavoz, “llevamos más de medio año denunciando esta situación y ni el consistorio ni la empresa privada que gestiona el servicio han puesto solución“.