Únicament dos dels trenta-quatre tributs municipals apareixen en valencià a la web municipal.

Pau Alabajos: “L’ocultació institucional de la llengua materna de Torrent és il·legal i la seua substitució pel castellà obeïx a una consigna clara de supremacisme populista”.

 

El portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, ha tornat a denunciar novament la política de laminació cultural que practica el govern municipal de PSOE-Cs envers la llengua pròpia dels valencians i les valencianes.

En aquest cas, i centrant-se en la utilització de la pàgina web, els valencianistes informen que la pràctica totalitat de les 34 ordenances fiscals, més l’ordenança general que regula els tributs de l’ajuntament de Torrent es troben a disposició de la ciutadania únicament en llengua castellana. Només l’impost de la plusvàlua i l’ordenança del SAD es poden trobar en valencià.

Actualment l’accés a la web municipal és per defecte en castellà, “el que denota quina és la llengua que entén com a pròpia el govern de Ros”, explica Alabajos, que critica que el disseny de la web municipal haja costat més de 70.000€ i supose una regressió sense precedents en l’ús del valencià respecte a la seua antiga versió.

Mentre la tendència europea és recuperar i protegir els drets culturals dels Pobles que han patit persecucions supremacistes, a Torrent sembla que el govern municipal obliga la població a viure i relacionar-se amb l’administració en castellano, un fet manifestament il·legal i antidemocràtic més propi d’una colònia que d’una nacionalitat amb autonomia pròpia”, explica Alabajos, que a més recorda al PSOE que fou eixe partit qui aprovà l’Estatut d’Autonomia, on s’especifica clarament que la concepció moderna del País Valencià s’explica a través de la seua nacionalitat històrica (art. 1.1) i del valencià com a llengua pròpia (art.6.1), a la qual s’ha d’atorgar una especial protecció i respecte (art 6.5).

Finalment, des de Compromís inviten els socialistes a complir amb el reglament de normalització lingüística de Torrent, que ells mateixos aprovaren, perquè “en política la paraula es manifesta amb el vot i actuar en contra del que s’ha votat és burlar-se de la pròpia essència democràtica”.

 

Nota de prensa

COMPROMÍS PER TORRENT ALERTA SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL USO DEL VALENCIANO EN LA WEB MUNICIPAL

Únicamente dos de los treinta y cuatro tributos municipales aparecen en valenciano a la web municipal.

Pau Alabajos: “El ocultamiento institucional de la lengua materna de Torrent es ilegal y su sustitución por el castellano obedece a una consigna clara de supremacismo populista”.

 

El portavoz de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, ha vuelto a denunciar nuevamente la política de laminado cultural que practica el gobierno municipal de PSOE-Cs hacia la lengua propia de los valencianos y las valencianas.

En este caso, y centrándose en la utilización de la página web, los valencianistas informan que la práctica totalidad de las 34 ordenanzas fiscales, más la ordenanza general que regula los tributos del ayuntamiento de Torrent se encuentran a disposición de la ciudadanía únicamente en lengua castellana. Solo el impuesto de la plusvalía y la ordenanza del SAD se pueden encontrar en valenciano.

Actualmente el acceso a la web municipal es por defecto en castellano, “lo que denota cuál es la lengua que entiende como propia el gobierno de Ros”, explica Alabajos, que critica que el diseño de la web municipal haya costado más de 70.000€ y suponga una regresión sin precedentes en el uso del valenciano respecto a su antigua versión.

Mientras la tendencia europea es recuperar y proteger los derechos culturales de los Pueblos que han sufrido persecuciones supremacistas, en Torrent parece que el gobierno municipal obliga la población a vivir y relacionarse con la administración en castellano, un hecho manifiestamente ilegal y antidemocrático más propio de una colonia que de una nacionalidad con autonomía propia”, explica Alabajos, que además recuerda al PSOE que fue ese partido quien aprobó el Estatuto de Autonomía, donde se especifica claramente que la concepción moderna del País Valenciano se explica a través de su nacionalidad histórica (art. 1.1) y del valenciano como lengua propia (art.6.1), a la cual se tiene que otorgar una especial protección y respeto (art. 6.5).

Finalmente, desde Compromís invitan a los socialistas a cumplir con el reglamento de normalización lingüística de Torrent, que ellos mismos aprobaron, porque “en política la palabra se manifiesta con el voto y actuar en contra de lo que se ha votado es burlarse de la propia esencia democrática”.