Pau Alabajos: Hi ha propostes que l’alcalde demanà estudiar-les i romanen sobre la taula des de novembre del 2020”.

 

Dos anys ajornant la votació de propostes sobre comerç local que van ser presentades al Ple de la Corporació”, així ho ha reclamat Pau Alabajos, portaveu de Compromís per Torrent, davant l’anunci de l’alcalde Ros sobre la renovació de la targeta +25.

A l’octubre de 2020 des del seu grup municipal es va proposar al Ple Municipal debatre i votar un paquet de mesures adreçades a l’impuls del comerç local, referides en primer lloc a l’urgent necessitat de crear i posar en funcionament una mesa del Comerç, l’Hostaleria i els Mercats de Torrent, amb l’objectiu de fer un seguiment constant i detallat per a tractar les diferents oportunitats i problemàtiques que travessa el dia a dia del sector.

L’establiment d’ajudes finalistes per a la compra de mobiliari i modernització dels espais comercials, vinculades al foment d’ocupació, la creació d’una borsa de lloguer de locals comercials i una partida específica per a les campanyes nadalenques o el Black Friday, que contemplen l’organització de les corresponents Nits del Comerç, n’eren d’altres proposades, i, que segons relata Alabajos, encara romanen sobre la taula per desig del propi Jesús Ros.

Des de Compromís s’ha expressat que l’establiment de mesures especials per al foment del comerç de proximitat i l’economia circular, en col·laboració amb la resta de municipis de la comarca, més el problema dels alts preus del lloguer són també altres qüestions que preocupen molts comerços de Torrent i que encara no s’han abordat perquè tota la política en matèria comercial es fia només als efectes de la targeta +25.

Finalment, Alabajos ha manifestat que “es pot arribar a pensar que subvencionar el 25% de les compres als comerços adherits suposa l’única i gran solució per a afrontar la competència deslleial que pateix el sector comercial de Torrent davant les grans superfícies, però com en moltes altres problemàtiques de caire econòmic els diners posats sobre la taula, per ells mateixos, no resolen els handicaps estructurals”. En aquest sentit, ha recordat que cal urgentment un pla de futur clar i compromés per a la seua sostenibilitat en el temps perquè: “malauradament hem vist com als darrers anys, i més enllà de la pandèmia, la velocitat de tancament i obertura de negocis en un mateix local són un botó de mostra que el sector comercial de Torrent no passa pel seu millor moment”.

 

Nota de prensa

Compromís per Torrent reclama que se traten las mociones sobre comercio local planteadas al Pleno Municipal.

Pau Alabajos:Hay propuestas que el alcalde pidió estudiarlas y permanecen sobre la mesa desde noviembre del 2020”.

 

Dos años aplazando la votación de propuestas sobre comercio local que fueron presentadas en el Pleno de la Corporación”, así lo ha reclamado Pau Alabajos, portavoz de Compromís per Torrent, ante el anuncio del alcalde Ros sobre la renovación de la tarjeta +25.

En octubre de 2020 desde su grupo municipal se propuso al Pleno Municipal debatir y votar un paquete de medidas dirigidas al impulso del comercio local, referidas en primer lugar a la urgente necesidad de crear y poner en funcionamiento una mesa del Comercio, la Hostelería y los Mercados de Torrent, con el objetivo de hacer un seguimiento constante y detallado para tratar las diferentes oportunidades y problemáticas que atraviesa el día a día del sector.

El establecimiento de ayudas finalistas para la compra de mobiliario y modernización de los espacios comerciales, vinculadas al fomento de ocupación, la creación de una bolsa de alquiler de locales comerciales y una partida específica para las campañas navideñas o el Black Friday, que contemplan la organización de las correspondientes Nits del Comerç, eran otras propuestas, y, que según relata Alabajos, todavía permanecen sobre la mesa por deseo del propio Jesús Ros.

Desde Compromís se ha expresado que el establecimiento de medidas especiales para el fomento del comercio de proximidad y la economía circular, en colaboración con el resto de municipios de la comarca, más el problema de los altos precios del alquiler son también otras cuestiones que preocupan a muchos comercios de Torrent y que todavía no se han abordado porque toda la política en materia comercial se fía solo a los efectos de la tarjeta +25.

Finalmente, Alabajos ha manifestado que “se puede llegar a pensar que subvencionar el 25% de las compras a los comercios adheridos supone la única y gran solución para afrontar la competencia desleal que sufre el sector comercial de Torrent ante las grandes superficies, pero como en otras muchas problemáticas de cariz económico el dinero puesto sobre la mesa, por el mismo, no resuelve los hándicaps estructurales”. En este sentido, ha recordado que hace falta urgentemente un plan de futuro claro y comprometido para su sostenibilidad en el tiempo porque: “desgraciadamente hemos visto cómo en los últimos años, y más allá de la pandemia, la velocidad de cierre y apertura de negocios en un mismo local son un botón de muestra que el sector comercial de Torrent no pasa por su mejor momento”.