La sanció imposada per la Conselleria de Sanitat fa referència a la transcendència directa per a la salut pública.

 

Mitjançant Decret d’Alcaldia 4821/2022, de 2 de desembre de 2022, l’Ajuntament de Torrent haurà d’abonar una sanció en matèria de sanitat de l’aigua de consum humà per un muntant de 12.500€, en aplicar-se l’article 105.11 de la Llei 10/2014, de Salut de la Comunitat Valenciana, per la qual s’adverteix de “L’incompliment de la normativa sanitària vigent amb transcendència directa per a la salut pública”.

En assabentar-se de la sanció, l’Ajuntament de Torrent va demanar la suspensió cautelar de la mateixa, que va ser imposada per la Directora Territorial de Sanitat, no obstant, aquesta petició de suspensió de la multa ha estat denegada per la pròpia Conselleria de Sanitat.

També, i al mateix Decret d’Alcaldia, s’ordena aprovar la despesa pressupostària corresponent per a fer front al pagament de la sanció, “fet que certifica assumir que la verificació del correcte funcionament del subministrament d’aigua potable no s’està fent de manera fiable per part del govern de l’Ajuntament”, ha explicat el portaveu de Compromís per Torrent Pau Alabajos.

Des de Compromís es demanarà al govern municipal que se li facilite l’Auto número 228/2022, emés pel Jutjat Contenciós-Administratiu nº1 de València, pel qual es rebutja la petició de suspensió cautelar de la sanció, així com la Resolució AN74/21/3, per la qual la Directora Territorial de Salut va imposar la sanció qualificada com a greu per la Llei Valenciana de Sanitat i que l’Ajuntament de Torrent ha acceptat com a responsable dels fets.

Finalment, Alabajos ha afirmat que “un bé tan fonamental com és l’aigua no hauria d’estar gestionat per una multinacional que vetla única i exclusivament pel seu propi compte de resultats, en referència a què anualment s’emporta el 49% dels beneficis de tota l’aigua pública de Torrent”,   tornant a recordar que la concessió d’aigua a Torrent venç el pròxim febrer de 2023 sense que Jesús Ros haja comunicat, davant el Ple Municipal, quin és el full de ruta del seu futur subministrament.

 

Nota de prensa

SANCIONAN AL AYUNTAMIENTO DE TORRENT POR UNA INFRACCIÓN GRAVE EN LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.

La sanción impuesta por la Consellería de Sanidad hace referencia a la trascendencia directa para la salud pública.

 

Mediante Decreto de Alcaldía 4821/2022, de 2 de diciembre de 2022, el Ayuntamiento de Torrent tendrá que abonar una sanción en materia de sanidad del agua de consumo humano por un montante de 12.500€, al aplicarse el artículo 105.11 de la Ley 10/2014, de Salud de la Comunidad Valenciana, por la cual se advierte de “El incumplimiento de la normativa sanitaria vigente con trascendencia directa para la salud pública”.

Al enterarse de la sanción, el Ayuntamiento de Torrent pidió la suspensión cautelar de la misma, que fue impuesta por la Directora Territorial de Sanidad, no obstante, esta petición de suspensión de la multa ha sido denegada por la propia Conselleria de Sanidad.

También, y en el mismo Decreto de Alcaldía, se ordena aprobar el gasto presupuestario correspondiente para hacer frente al pago de la sanción, “hecho que certifica asumir que la verificación del correcto funcionamiento del suministro de agua potable no se está haciendo de manera fiable por parte del gobierno del Ayuntamiento”, ha explicado el portavoz de Compromís per Torrent Pau Alabajos.

Desde Compromís se solicitará al gobierno municipal que se le facilite el Auto número 228/2022, emitido por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº1 de València, por el cual se rechaza la petición de suspensión cautelar de la sanción, así como la Resolución AN74/21/3, por la cual la Directora Territorial de Salud impuso la sanción calificada como grave por la Ley Valenciana de Sanidad y que el Ayuntamiento de Torrent ha aceptado como responsable de los hechos.

Finalmente, Alabajos ha afirmado que “un bien tan fundamental como es el agua no debería estar gestionado por una multinacional que vela única y exclusivamente por su propia cuenta de resultados, en referencia a que anualmente se lleva el 49% de los beneficios de toda el agua pública de Torrent”, volviendo a recordar que la concesión de agua en Torrent vence el próximo febrero de 2023 sin que Jesús Ros haya comunicado, ante el Pleno Municipal, cuál es la hoja de ruta de su futuro suministro.